ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบ จังหวัดนราธิวาส

Main Article Content

Jareeporn Jinpanyakul
Suwannee Putthisri

Abstract

Objectives : To study the quality of life (QoL) and the factors associated with QoL among
high school students in the unrest of Narathiwat province.
Methods : The cross sectional study was conducted. Data were collected from 341
students, studying in grade 10 to 12 at Narathiwat High School in Narathiwat province.
The WHOQOL, Thai GHQ, and demographic data questionnaire were used to assess
QoL, mental health problems, and factors associated with QoL among the participants.
Results : Most of participants had QoL at the moderate level (64.1%). Male students
showed significantly higher QoL in social relationships than female students. Male,
non-Buddhism, good relationship with friends, no problem in family, no mental health
problem and short duration of absence from school due to the unrest were factors
significantly associated with total score of QoL. After adjusting potential confounding
variables affecting QoL, two factors were significantly associated with and could predict
overall QoL among participants were the mental health problems (p<0.001) and the
duration of absence from school due to the unrest (p=0.018).
Conclusion : The level of QOL of high school students who lived under unrest situation
in Narathiwat province was at the moderate level. The associated factors of QOL were
the mental health problems and the duration of lacking from school.

Article Details

How to Cite
Jinpanyakul, J., & Putthisri, S. (2018). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบ จังหวัดนราธิวาส. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 63(1), 21–32. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/117158
Section
Original Articles