Health Benefits of Thai Berries Cultivated in Thailand

Authors

  • Netnapa Ounti ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Chatrapa Hudthagosol Faculty of Public Health, Mahidol University

Keywords:

สารอาหาร, สารสำคัญทางชีวภาพ, สารต้านอนุมูลอิสระ, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Abstract

Currently, Non - communicable Diseases (NCDs) are the leading causes of mortality people. Many behavioral disturbances such as unhealthy diets, the harmful use of alcohol, tobacco, physical inactivity, and stress, were the main cause of this disease more than 90%. The risk factors are associated increase free radical. Imbalance free radical in the human is causing the development of NCDs.  A study in the Journal of Nutrition determined that dietary Food rich antioxidants especially fruits berries increases in serum antioxidants levels. Recently of research found that berries cultivated in Thailand. These fruits enhance nutrient and antioxidants. These compounds are anti-inflammation; improve the immune system, anti-bacterial. Fruits enhance nutrient and antioxidants can defend cells from the damage of free radicals. Berries cultivated in Thailand prevention and control of NCDs.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

เนติมา คูนีย์, บรรณาธิการ. การทบทวนวรรณกรรม : สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการบริการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. กรุงเทพมหานคร: อาร์ต ควอลิไฟท์; 2557.

World Health Organization. Global status report on non-communicable diseases 2014 [Internet]. 2019 [Cited 2019 November 29]. Available from: https://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/en/

World Health Organization. Chronic diseases and health promotion. [Internet]. 2014 [Cite 2019 November 29]. Available from https://www.who.int/chp/chronic_disease_report/part2_ch1/en/index1.html

Halliwell B. Antioxidant defence mechanisms: from the beginning to the end (of the beginning). Free Radic. 1999; 31:261-72.

Prior RL, Wu X. Diet antioxidant capacity: relationships to oxidative stress and health. Am J Biomed Sci. 2013; 5:126-39.

Dhale DA, Mogle UP. Phytochemical screening and antibacterial activity of Phyllanthus emblica (L.). Sci Res Rep. 2011; 1:138-42.

Radojkovi MM, Zekovi ZP, Vidovi SS, Kočar DD, Maškovi PZ. Free radical scavenging activity and total phenolic and flavonoid contents of mulberry (Morus spp. L., Moraceae) extracts. Hem Ind. 2012; 66:547–52.

Kaewkaen P, Tong-un T, Wattanathorn J, Muchimapura S, Kaewrueng W, Wongcharoenwanakit S. Mulberry fruit extract protects against memory impairment and hippocampal damage in animal model of vascular dementia. Evid-Based Compl Alt. 2012;1-9.

Kregel KC, Zhang HJ. An integrated view of oxidative stress in aging: basic mechanisms, functional effects, and pathological considerations. Am J Physiol Regul Integ Comp Physiol. 2007; 292:18-36.

Sungthong B, Phadungkit M. Anti-tyrosinase and DPPH radical scavenging activities of selected Thai herbal extracts traditionally used as skin toner. Phcog J. 2015; 7:97-101.

Jose JK, Kuttan R. Antioxidant activity of Emblica officinalis. J Clin Biochem Nutr. 1995; 19:63-70.

Judprasong K, Charoenkiatkul S, Thiyajai P, Sukprasansap M. Nutrients and bioactive compounds of Thai indigenous fruits. Food Chem. 2013; 140(3):507-12.

Barthakur NN, Arnold NP. Chemical analysis of the emblic (Phyllanthus emblica L.) and its potential as a food source. Sci Hortic. 1991; 47:99-105.

Tarwadi K, Agte V. Antioxidant and micronutrient potential of common fruits available in the Indian subcontinent. Int J Food Sci Nutr. 2007; 58:341–49.

Bhattacharya A, Chatterjee A, Ghosal S, Bhattacharya SK. Antioxidant activity of active tannoid principles of Emblica officinalis (amla). J Bio Sci. 1999; 37:676–80.

Rehman HU, Yasin KA, Choudhary MA, Khali N, Rahman AU, Choudhary MI, Malik S. Studies on the chemical constituents of Phyllanthus emblica. Nat Prod Res. 2007; 21:775–81.

Ganju L, Karan D, Chanda S, Srivastava KK, Sawhney RC, Selvamurthy W. Immunomodulatory effects of agents of plant origin. Biomed Pharmaco Ther. 2003; 57:296–300.

Qureshi SA, Asad W, Sultana V. The effect of Phyllantus emblica Linn on type-II diabetes, triglycerides and liver-specific enzyme. Pakistan J Nut. 2009; 8:125-28.

Gopa B, Bhatt J, Hemavathi KG. A comparative clinical study of hypolipidemic efficacy of Amla (Emblica officinalis) with 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme-A reductase inhibitor simvastatin. Indian J Pharmacol. 2012; 44(2):238-42.

Morton JF. Fruits of warm climates. Jamaica Cherry. Miami: Florida Flair Books; 1987: 65-9.

Gomathi R, Anusuya N, Manian S. A dietary antioxidant supplementation of Jamaican Cherries (Muntingia calabura L.) attenuates inflammatory related disorders. Food Sci Biotechnol. 2013; 22:787-94.

นิดดา หงส์วิวัฒน์, ทวีทอง หงส์วิวัฒน์. ผลไม้ 111 ชนิด คุณค่าอาหารและการกิน.ตะขบฝรั่ง.กรุงเทพมหานคร: สำนึกพิมพ์แสงแดด; 2550: หน้า 73.

Preethi K, Premasudha P, Keerkhana K. Anti - inflammatory activity of Muntinggia Calabura fruits. Phcog J. 2012; 4:51-56.

Suresh KK. Pharmacognostic evaluation, in vitro antioxidant and in vivo anti-inflammatory studies of Muntingia calabura Linn. J Global Trends Pharm Sci. 2012; 3(3):805-11.

Ayyanar M, Subash-Babu P. Syzygium cumini (L.) Skeels: A review of its phytochemical constituents and traditional uses. Asian Pac J Trop Biomed. 2012; 2(3):240-46.

Adelia F, FariaMC, Adriana MZ. Mercadante AZ. Identification of bioactive compounds from jambolão (Syzygium cumini) and antioxidant capacity evaluation in different pH condition. Food Chem. 2011; 126:1571-8.

Aqil F, Gupta A, Munagala R, Jeyabalan J, Kausar H, Sharma R, et al. Antioxidant and antiproliferative activities anthocyanin/ellagic tannin-enriched extracts from Syzygium cumini L. (‘jamun’, the India Blackberry). Nutr Cancer. 2012; 64:428–38.

Devi SS, Paul SB. An overview on Cicca acida (Phyllanthus acidus). Assam Univ J of Sci & Tech: Biol and Env Sci. 2011; 7 (1):156-60.

Leeya Y, Mulvany MJ, Queiroz EF, Marston A, Hostettmann K, Jansakul C. Hypotensive activity of an n-butanol extract and their purified compounds from leaves of Phyllanthus acidus (L.) Skeels in rats. Eur J Pharmacol. 2010; 649:301-13.

Sousa M, Ousingsawat J, Seitz R, Puntheeranurak S, Regalado A, Schmidt A, et al. An extract from the medicinal plant Phyllanthus acidus and its isolated compounds induce airway chloride secretion: a potential treatment for cystic fibrosis. Mol Pharmacol. 2007; 71:366–76.

กาญจนา รุจิพจน์, พิเชษฐ เวชวิฐาน, วินัย แสงแก้ว. เม่าหลวงเพื่อบริโภค. ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ. สธ.ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ; วันที่ 20-22 ตุลาคม 2548 ; ณ อาคารประชุม 2 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ .นครราชสีมา; 2548. หน้า 411-419.

กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ. รายงานตรวจวิเคราะห์ทดสอบวัตถุตัวอย่างหมายเลข APS001 SW.624 และ APS001 SW.625 ของผลมะเม่าสดสีดา และสีชมพู. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร; 2539: 32 น.

Dechayont B, Hansakul P, Itharat A. Comparison of Antimicrobial, Antioxidant Activities and Total Phenolic Content of Antidesma Thwaitesianum Fruit Extracts by Different Methods. J Med Assoc Thai. 2012; 95:147-53.

กัมมาล กุมาร ปาวา, กรกนก อังคนันท์, สมบูรณ์ เกียรตินันท์, โสภิดา ธรรมตรี, สุดา ลุยศิริโรจนกุล, อังนา ฉายประเสริฐ. การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV เชื้อรา เชื้อแบคทีเรียของสมุนไพรมะเม่า และพืชสมุนไพรไทย 4 ชนิด. : การศึกษาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคเอดส์เพื่อพัฒนาเป็นยาอุตสาหกรรม. รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ; 2546:132 น.

จินตนาภรณ์ วัฒนธร, วิภาวี ทูคำมี. ลูกหม่อน ลูกไม้ ใกล้สุขภาพ [อินเตอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2560]. เข้าถึงได้จาก http://www.icam.kku.ac.th/Newletter/Mulberry%20fruit.html

Radojković MM, Zeković ZP, Vidović SS, Kočar DD, Pavle Z. Mašković PZ. Free radical scavenging activity and total phenolic and flavonoid contents of mulberry (Morus spp. L., Moraceae) extracts. Hem Ind. 2012; 66:547–52.

Yang X, Yang L, Zheng H. Hyperlipidemia and antioxidant effects of mulberry (Morus alba L.) fruit in hyperlipidemia rats. Food Chem Toxicol. 2010; 48:2374-379.

สมชาย จอมดวง, วสันต์ นุ้ยภิรมย์, สมโภชน์ ป้านสุวรรณ์, เสาวนีย์ อภิญญานุวัฒน์, หทัยกาญจน์ นำภานนท์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลหม่อนสุกพันธุ์เชียงใหม่. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์; 2550.

Nunes RDS, Kahl VFS, Sarmento MDS, Richter MF, Costa-Lotufo LV, Rodrigues FAR, et al. Antigen toxicity and antioxidant activity of Acerola fruit (Malpighia glabra L.) at two stages of ripeness. Plant Foods Hum Nutr. 2011; 66:129-35.

Pascual-Teresa S, Sanchez-Ballesta M. Anthocyanins: from plant to health. Phytochem Rev. 2008; 7:281-99.

Ramadan MF, Mörsel JT. Goldenberry, a novel fruit source of fat-soluble bioactives. Novel Crop Prod. 2004; 15:130-31.

Wu SJ, Gg LT, Huang YM, Lin DL, Wang SS, Huang SN, et al. Antioxidant activities of Physalis peruviana. Biol Pharm Bull. 2005; 28:963-6.

Rspg.org [อินเตอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: คุณค่าทางโภชนาการของผลมะเกี๋ยง [เข้าถึงเมื่อ 22 พ.ค.2561]. เข้าถึงจาก : http://www.rspg.org/makiang/magiang.htm

Phupinyukul M. Acceptance and nutritive values of Makiang juice and the analyses of antioxidants Makiang fruit (Cleistocalyx nervosum var. paniala). Agricultural Sci J. 2016; 47(1):101-13.

บุษราวรรณ ศรีวรรธณะ, วีนณา ตรีแสงศรี, บงกช บริบูรณ์ตระกูล, สมจิตร์ เนียมสกุล, ปราณี ชวลิตธำรง. ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อการทำงานของลิมโฟซัยท์ในหลอดทดลอง. ว สงขลานครินทร์ วทท 2550; 29 (ฉบับพิเศษ1):17-28.

Gopalan C, Sastri BVR, Balasubramaniam SC. Nutritive value of indian foods. Hyderabad: National Institute of Nutrition; 1989.

อร่าม คุ้มกลาง, วินัย แสงแก้ว. มะเม่าไม้ผลท้องถิ่นที่ต้องพัฒนา. วารสารราชมงคล ฉบับพิเศษคล้ายวันสถาปนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครบรอบ 22 ปี; 2540: 40-2.

United States Department of Agriculture Research Service National Nutrient Database for Standard Reference Legacy Release. Mulberries, raw [Internet]. 2018 [cited 2018 May 30]. Available from: https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169913/nutrients

United States Department of Agriculture Agricultural Research Service National Nutrient Database for Standard Reference Legacy Release 28. Acerola, (West Indian cherry) [Internet]. 2015 [cited 2015 November 16]. Available from: https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171686/nutrients

Charoenteeraboon J, Ngamkitidechakul C, Soonthornchareonnon N, Jaijoy K, Sireeratawong S. Antioxidant activities of the standardized water extract from fruit of Phyllanthus emblica Linn. J Sci Technol. 2010; 32:599-604.

Rufinoa MDSM, Alvesb RE, Britob ESD, Jiménezc JP, Calixtoc FS, Filho JM. Bioactive compounds and antioxidant capacities of 18 non-traditional tropical fruits from Brazil. Food Chem. 2010; 121:996-1002.

Hossain SJ, Tsujiyama I, Takasugi M, Islam A, Biswas R, Aoshima H. Total phenolic content, antioxidative, anti-amylase, anti-glucosidase, and antihistamine release activities of Bangladeshi Fruits. Food Sci Technol Res. 2008; 14:261–68.

Hansakul P, Dechayont B, Phuaklee P, Prajuabjinda O, Juckmeta O, Itharat A. Cytotoxic and antioxidant activities of Antidesma thwaitesianum Mull.Arg (Euphorbiaceae) fruit and fruit waste extracts. Trop J Nat Prod Res. 2015; 14(4):627-34.

Memon AA, Memon N, Luthria DL, Bhanger MI, Pitafi AA. Phenolic acids profiling and antioxidant potential of mulberry (Morus laevigata W., Morus nigra L., Morus alba L.) leaves and fruits grown in Pakistan. Pol J Food Nutr Sci. 2010; 60:25-32.

Izli N, Yıldız G, Unal H, Isık E, Uylaser V. Effect of different drying methods on drying characteristics, colour, total phenolic content and antioxidant capacity of Golden berry (Physalis peruviana L.). Int J Food Sci Technol. 2014; 49:9–17.

Kähkönen MP, Hopia AI, Vuorela HJ, Rauha JP, Pihlaja K, Kujala TS, Heinonen M. Antioxidant activity of plant extracts containing phenolic compounds. J Agric Food Chem. 1999; 47(10):3954-62.

Downloads

Published

2019-12-23

How to Cite

Ounti, N., & Hudthagosol, C. (2019). Health Benefits of Thai Berries Cultivated in Thailand . Journal of Nutrition Association of Thailand, 54(2), 94–105. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JNAT/article/view/190433

Issue

Section

Review article