ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะไขมันย้ายที่ผิดปกติในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาจีพีโอเวียแซด ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า Factors affecting lipodystrophy in patients with HIV infection receiving GPO-VirZ in Pranangkao hospital

Main Article Content

กัญญาณัช ไชยเลิศ
นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์

บทคัดย่อ

ยา GPO-virZ เป็นยาต้านไวรัสเอดส์สูตรพื้นฐานในการรักษาผู้ป่วยเอชไอวี ที่มีรายงานส่งผลให้เกิดภาวะไขมันย้ายที่ผิดปกติและเป็น
ปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงและ
อุบัติการณ์การเกิดภาวะไขมันย้ายที่ผิดปกติจากยา GPO-virZ โดยศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกรายที่เริ่มยา GPO-virZ ใน
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 1 กรกฏาคม 2554 และติดตามการเกิดภาวะไขมันย้ายที่ผิดปกติอย่างเดียวจนถึง
สิ้นสุดการศึกษาคือ 1 กรกฏาคม 2556 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณาหาอุบัติการณ์ ด้วยวิธี Kaplan-Meier และการวิเคราะห์ถดถอย
Cox’s proportional hazards regression ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วย 270 ราย เกิดภาวะไขมันย้ายที่ผิดปกติ 98 ราย (ร้อยละ 36.3) ในระยะ
เวลาติดตาม 9,444.73 คนต่อเดือน คิดเป็นอัตราอุบัติการณ์ร้อยละ 1.04 คนต่อเดือน ค่ามัธยฐานระยะเวลาปลอดเหตุการณ์เท่ากับ 38.13
เดือน พบปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะไขมันย้ายที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญคือ CD4 ก่อนเริ่มยาต้านไวรัสเอดส์ช่วง 101-200 cell/mm3 ระยะ
เวลาการติดเชื้อ HIV ก่อนรับประทานยา GPO-virZ ที่ระยะเวลา >7 ปี การกินยาลดความดันโลหิตสูง Propranolol, Atenolol, Metoprolol
Carvedilol, Thiazide ระดับ LDL ก่อนเริ่มยาต้านไวรัสเอดส์ช่วง 100-159 mg/dl และ LDL ช่วง ≥160 mg/dl ดังนั้น ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงยาสูตร GPO-virZ หรือให้ยาไม่เกิน 38.13 เดือน

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ