ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างกลุ่มที่ เรียนแบบบรรยาย เรียนบนเว็บ และเรียนแบบบรรยายร่วมกับเรียนบนเว็บ

Main Article Content

ชุติพร จริตงาม
จิราจันทร์ คณฑา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ของ การเรียน 3 แบบ ได้แก่ การเรียนแบบบรรยาย เรียนบนเว็บ และเรียนแบบบรรยายร่วมกับ เรียนบนเว็บ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา 1 เนื้อหาระบบไหลเวียน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการเรียนบทเรียนบนเว็บ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม เป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 90 คน กลุ่มละเท่ากัน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น และสุ่มอย่างง่ายตามเกรดเฉลี่ย ในภาคการศึกษาที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แผนการสอนบทเรียนบนเว็บ แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนบนเว็บวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความรู้ก่อนเรียน -หลังเรียน ระหว่างกลุ่ม โดยใช้สถิติ ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่าง คะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของScheffe

จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลที่ได้เรียน ร่วมกันทั้งสองแบบ มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า นักศึกษาที่เรียนแบบบรรยายหรือเรียนบนเว็บอย่างเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนแบบบรรยายไม่แตกต่างจากที่เรียนบนเว็บ และความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนบนเว็บ อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : การเรียนบนเว็บ; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; ความพึงพอใจ; นักศึกษาพยาบาล

 

Abstract

The purpose of this quasi-experimental research was to compare the academic achievementamong traditional learning, web base learning and traditional learning with web base learning uponthe circulatory system of the nursing students in Boromarajonani college, SawanpracharakNakhonsawan and studied the opinions towards web base learning. The samples were ninety firstyearnursing students of the first semester of the 2006 acedemic year and divided the sample studentsin three groups equally. The instruments consisted of the lesson plan, the web base content. Theachievement test and the students’ opinions questionnaire. Data were analyzed by using descriptivestatistic. The pretest and the post test scores were compared by using ANOVA test and compared pairsof means by Scheffe test.

The result was indicated that the post testscore were significantly higher than pretest score(p < .05) in every group and the traditional learningwith web base learning score was the highest.There was no difference between traditionallearning and web base learning. The level ofsatisfaction of students towards learning by usingweb base upon the circulatory system was high.

Key words: web base learning; satisfaction; academic achievement; nursing student

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ