บก. แถลง

Main Article Content

doungnetre thammakul

บทคัดย่อ

เหตุการณ์รอบๆ ตัว ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เฉกเช่นวารสารที่มีการปรับเปลี่ยน ด้วยปีนี้วารสารจะมีการประเมินจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index: TCI) กันอีกครั้ง ซึ่งเกณฑ์ต่างๆ ของการอยู่ในฐานข้อมูลนี้ ถึงแม้ว่าจะมีความเข้มงวด แต่ก็เป็นการสร้างเป้าหมายในการพัฒนาให้วารสารทางวิชาการมีคุณภาพที่สูงขึ้น เราจึงมีการพัฒนาปรับปรุงวารสาร ให้อยู่ในเกณฑ์
ระดับของ TCI ทั้งนี้รวมถึงการมีการอ้างอิงที่กว้างขวาง และสามารถติดตามการอ้างอิงได้ จึงได้มีการเตรียมการที่จะพัฒนาวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้อยู่ในระบบดิจิตอลเป็นลำดับถัดไป
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความวิชาการที่น่าสนใจ โดยกล่าวถึงสมองอักเสบจากเหตุแพ้ภูมิตนเองอันเกี่ยวเนื่องกับเนื้องอกที่รังไข่ นอกจากนี้บทความวิจัยอีก 5 เรื่อง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสการเคมีกำจัดแมลงที ่ปนเปื้อนในผัก โมเดลเชิงสาเหตุสภาวะการทำหน้าที ่ของผู้ป่วยโรคไตเรื ้อรังระยะสุดท้ายที ่รักษาด้วยการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ที่มีความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผลงานวิชาการ/วิจัยเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทางกองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจบทความรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่ทำให้บทความทุกเรื่องมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักวิชาการทุกท่านที่ได้ส่งบทความเข้ามา
ตีพิมพ์จะร่วมสร้างสรรค์ผลผลิตทางวิชาการดีๆกันต่อไป เพื ่อช่วยกันจรรโลงผลงานวิชาการ/วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
                                                                        ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
                                                                             บรรณาธิการ

Article Details

บท
บรรณาธิการแถลง