บทบรรณาธิการ

Main Article Content

doungnetre thamakul

Abstract

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Health Science Research) ได้ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 8 ถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในวงการวารสารวิชาการสำหรับนักวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน โดยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับ ปัจจุบันวารสารได้ผ่านกระบวนการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพของวารสารไทยจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ให้อยู่ในมาตรฐานกลุ่ม 1 ในปีนี้วารสารได้มีการเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการ และเปลี่ยนแปลงการเขียนเอกสารอ้างอิงจากเดิม ซึ่งใช้แบบของ APA style มาใช้แบบ Vancouver style ดังนั้นท่านผู้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการทุกท่าน ขอให้เตรียมบทความ
และเขียนเอกสารอ้างอิงตามคำแนะนำการเขียนต้นฉบับตั ้งแต่ฉบับนี ้เป็นต้นไป ทางวารสารพยายามพัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัยขึ ้น เพื่อก่อให้เกิดการอ้างอิง (citation) เพิ่มมากขึ้น จึงใช้แนวทางของ ThaiJO (Thai Journal Online System) แต่ยังพบความไม่คุ้นเคย และอุปสรรคบางประการ ทำให้การผลักดันวารสารเข้าสู่ระบบวารสารออนไลน์ยังไม่เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดบทความของวารสารได้จากเว็บไซด์ https://tci-thaijo.org/index.php/JHR/index หากมีปัญหา ข้อเสนอแนะ ที่อยากบอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง เพื่อพัฒนางานวิชาการ และงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ขอให้แจ้งมาได้ที่doungnetre@yahoo.com หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า นักวิจัยและนักวิชาการทุกท่าน จะได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื ่อนมาตรฐานวงการวารสารไทยให้ก้าวไปสู่มาตรฐานระดับ ASEAN อย่างมั่นคง ทำให้วงการวารสารไทยมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสืบไป


                                                                                           ดวงเนตร ธรรมกุล
                                                                                               บรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
thamakul, doungnetre. (2015). บทบรรณาธิการ. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, 8(1). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/27850
Section
บรรณาธิการแถลง