บทบรรณาธิการ

Main Article Content

doungnetre thamakul

บทคัดย่อ

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Health Science Research) ได้ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 8 ถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในวงการวารสารวิชาการสำหรับนักวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน โดยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับ ปัจจุบันวารสารได้ผ่านกระบวนการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพของวารสารไทยจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ให้อยู่ในมาตรฐานกลุ่ม 1 ในปีนี้วารสารได้มีการเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการ และเปลี่ยนแปลงการเขียนเอกสารอ้างอิงจากเดิม ซึ่งใช้แบบของ APA style มาใช้แบบ Vancouver style ดังนั้นท่านผู้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการทุกท่าน ขอให้เตรียมบทความ
และเขียนเอกสารอ้างอิงตามคำแนะนำการเขียนต้นฉบับตั ้งแต่ฉบับนี ้เป็นต้นไป ทางวารสารพยายามพัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัยขึ ้น เพื่อก่อให้เกิดการอ้างอิง (citation) เพิ่มมากขึ้น จึงใช้แนวทางของ ThaiJO (Thai Journal Online System) แต่ยังพบความไม่คุ้นเคย และอุปสรรคบางประการ ทำให้การผลักดันวารสารเข้าสู่ระบบวารสารออนไลน์ยังไม่เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดบทความของวารสารได้จากเว็บไซด์ https://tci-thaijo.org/index.php/JHR/index หากมีปัญหา ข้อเสนอแนะ ที่อยากบอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง เพื่อพัฒนางานวิชาการ และงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ขอให้แจ้งมาได้ที่doungnetre@yahoo.com หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า นักวิจัยและนักวิชาการทุกท่าน จะได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื ่อนมาตรฐานวงการวารสารไทยให้ก้าวไปสู่มาตรฐานระดับ ASEAN อย่างมั่นคง ทำให้วงการวารสารไทยมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสืบไป


                                                                                           ดวงเนตร ธรรมกุล
                                                                                               บรรณาธิการ

Article Details

บท
บรรณาธิการแถลง