ผลของการจัดการเรียนแบบโครงการต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

Main Article Content

ดวงเนตร ธรรมกุล
วนิดา ตันเจริญรัตน์
พูลทรัพย์ ลาภเจียม

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนแบบโครงการต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้งทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั ้นปีที ่ 4 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 99 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรมทักษะด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนแบบโครงการ แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนแบบโครงการของนักศึกษาพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี ่ ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ paired
t-test และสถิติ Independent t-test
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการเรียนรู้ พบว่านักศึกษามีคะแนน ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา โดยรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับ มาก (
= 4.17, 4.07 และ 4.12, SD = 0.439, 0.458 และ 0.328 ตามลำดับ) 2) ผลการ
เรียนในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนแบบโครงการ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -.324, p > .05) และ 3) คะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนแบบโครงการของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก (= 3.92, SD = 0.724)

 

Abstract

The following research aimed at exploring learning effects of conducting projects in students with regards to morals,ethics,knowledge andintellect.
The study was conducted on 99 fourth year nursing students,academic year 2012, of Boromarajonani College of Nursing, Nonthaburi, enrolled in the “Nursing Care of

Persons with Health Problems III”. Tools used included a general survey, moral, ethics, knowledge, and intellect evaluation form to test before and after the project, and level of satisfaction evaluation towards teaching.
Data were analysed using descriptive statistics, paired t-test, and independent t-test.
Results: 1) There were generally high scores in morals, ethics, knowledge, and intellect       (= 4.17, 4.07 and 4.12, SD = 0.439, 0.458 and 0.328, respectively). 2) The score in ‘Nursing Care of Persons with Health Problems III’ course showed no significant statistical change after conducting the project (t = -0.324, p > 0.05). 3) Students hadlevels of satisfaction to the project-based learning (= 3.92,SD = 0.724).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ธรรมกุลด., ตันเจริญรัตน์ว., & ลาภเจียมพ. (2015). ผลของการจัดการเรียนแบบโครงการต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, 8(1), 46-54. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/27849
Section
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)

Most read articles by the same author(s)