คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์

Main Article Content

pisit poltana

Abstract

เงื่อนไขในการพิจารณาผลงาน
1. ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สำหรับอาจารย์ในวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 สามารถตีพิมพ์โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก)
2. ผลงานวิจัยที่ส่งพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
3. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ผู้เขียนต้องตรวจสอบการเขียน Abstract ให้สอดคล้องกับบทคัดย่อ และถูกหลัก
ภาษาอังกฤษ หรือแจ้งความประสงค์ให้ทางวารสารจัดหา editor ให้
4. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบผลการพิจารณา เพื่อตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย
ขอให้ผู้เขียนส่งผลงานที่แก้ไขกลับคืนมายังกองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่กำหนด
5. กรณีได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที ่มีผลงานวิจัยนั ้น จำนวน 3 ฉบับ
6. กองบรรณาธิการจะพิจารณาต้นฉบับที่ทำตามรูปแบบที่วารสารกำหนดเท่านั้น
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับต้องพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ใช้อักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 pt. ห่างจากขอบกระดาษ
ทุกด้าน 1 นิ้ว เว้นบรรทัดใช้ระยะ Single space พิมพ์เลขหน้ากำกับทุกแผ่นที่มุมขวาบน
2. พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ความยาวไม่เกิน 8 หน้าไม่นับรวมเอกสารอ้างอิง (หรือ 3,000 คำ ไม่นับรวมตาราง แผนภูมิ
รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง)
3. ชื่อตาราง แผนภูมิ รูปภาพ ให้ใส่ชื่อตาราง หรือคำอธิบายเพิ่มเติมเหนือตาราง
4. การเขียนบทความภาษาไทยให้ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี ่ยงการใช้คำภาษาอังกฤษยกเว้นกรณีจำเป็น และ
หลีกเลี่ยงการใช้คำย่อที่ไม่เป็นสากล การใช้คำย่อในการอ้างถึงครั้งแรกต้องใส่ชื่อเต็มก่อนแล้ววงเล็บชื่อย่อ
5. ส่งต้นฉบับจำนวน 1 ชุด พร้อมจดหมายนำส่ง ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ E-mail address ได้ที่
doungnetre@yahoo.com และ siriporn.kr@gmail.com
รูปแบบของบทความให้เรียงลำดับดังนี้
1. บทคัดย่อภาษาไทย เขียนตามรูปแบบ ดังนี้
- ชื่อเรื่องภาษาไทย กลางหน้ากระดาษ ใช้อักษร Angsana New ตัวหนา ขนาดตัวอักษร 20 pt.
- ชื่อ นามสกุลภาษาไทย ของผู้แต่งทุกคน กลางหน้ากระดาษ ใช้อักษร Angsana New ตัวหนา ขนาดตัวอักษร 16 pt.
- เนื้อหาบทคัดย่อ จำนวนไม่เกิน 300 คำ กรณีเป็นบทคัดย่อผลงานวิจัยให้เรียงลำดับเนื้อหาดังนี้

บทนำ (หรือความสำคัญของปัญหา) และวัตถุประสงค์การวิจัย
วิธีการวิจัย: แบบวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้
ผลการวิจัย
สรุปผล
ระบุคำสำคัญ (Key words) ภาษาไทยไม่เกิน 5 คำ
- ให้ใส่ ตำแหน่ง สถานที่ทำงานของผู้เขียนทุกคน รวมทั้งชื่อ นามสกุลภาษาไทยของผู้เขียนที่ติดต่อได้ พร้อม Email
address ตรง Foot note
2. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) เขียนตามรูปแบบ ดังนี้
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ กลางหน้ากระดาษ ใช้อักษร Angsana New ตัวหนา ขนาดตัวอักษร 20 pt.
- ชื ่อ นามสกุลภาษาอังกฤษของผู้เขียนทุกคน กลางหน้ากระดาษ ใช้อักษร Angsana New ตัวหนา ขนาดตัวอักษร 16 pt.

- เนื้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 300 คำเนื้อหาต้องสอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย
- กรณีเป็นบทคัดย่อผลงานวิจัยให้เรียงลำดับเนื้อหาดังนี้
Introduction (or background), objectives
Methods: objective, design, samples, tools, data collection and data analysis
Results
Conclusion
Key words ภาษาอังกฤษไม่เกิน 5 คำ
- ให้ใส่ คำแหน่ง สถานที่ทำงานของผู้เขียนทุกคนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษของผู้เขียนที่ติดต่อ
ได้ พร้อม Email address ตรง Foot note
3. เนื้อหา (Main document) ประกอบด้วย
- บทนำความสำคัญของปัญหาโดยย่อ และวัตถุประสงค์ในการวิจัย
- วิธีการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ร่วมวิจัย
- วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย (ตัวเลขใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
- อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
- กิตติกรรมประกาศ และการเปิดเผยการได้รับผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้เขียน (Conflict of interest) (ถ้ามี) เช่น
การได้รับทุน ค่าตอบแทน เงินเดือน ฯลฯ จากหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนอกเหนือจากงานประจำ
- เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบ Vancouver เท่านั้น ให้มีรายการอ้างอิงได้ไม่เกิน 25 รายการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
poltana, pisit. (2015). คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, 8(1). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/27840
Section
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ