การเปรียบเทียบความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

Main Article Content

มัณฑนา เหมชะญาติ
ลลิตา เดชาวุธ
จิตติยา สมบัติบูรณ์

บทคัดย่อ

บทนำ : การเผยแพร่ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับงานและความเสี่ยงของพยาบาล ในช่วงสถานการณ์โควิด อาจส่งผลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษา


วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อเปรียบเทียบความตั้งใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพพยาบาลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออก ของปีการศึกษา 2553 กับ 2563


วิธีการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 724 คน เลือกแบบเจาะจง และเปรียบเทียบกับข้อมูลจากฐานข้อมูล ปีการศึกษา 2553 จำนวน 733 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาล ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณา ไคสแควร์ ทดสอบทีสำหรับกลุ่มอิสระ และการถดถอยพหุคูณ


ผลการวิจัย : ความตั้งใจเลือกเรียนวิชาชีพพยาบาลปีการศึกษา 2563 ลดลงกว่า 2553 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) ปีการศึกษา 2563 เจตคติต่อวิชาชีพ การคล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนที่มีความสำคัญ และการรับรู้ถึงความสามารถในการศึกษาฯ ลดลงกว่า 2553 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p<.001) ปัจจัยทั้ง 3 ตัว ร่วมทำนายความตั้งใจเลือกศึกษาฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (R2=.73, p<.001) แตกต่างจากปีการศึกษา 2553 ที่คล้อยตามความเห็นของกลุ่มคนมีความสำคัญ ไม่สามารถร่วมทำนายความตั้งใจเลือกเข้าศึกษาฯ


สรุปผล : นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความตั้งใจเลือกศึกษาวิชาชีพพยาบาลลดลง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกเข้าศึกษาฯ ก็เปลี่ยนไป ดังนั้นสถาบันการศึกษาพยาบาล ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาวิชาชีพพยาบาลตามบริบทของสังคม เพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบการสื่อสารและแนะแนวการศึกษา

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Srisuphan W, Sawaengdee K. Policy recommendations for crisis of nursing shortage in Thailand. Thai Journal of Nursing Council. 2012;27(1):5-12. (in Thai).

Sawaengdee K, Tangcharoensathien V, Theerawit T, Thungjaroenkul P, Thinkhamrop W, Prathumkam P, et al. Thai nurse cohort study: cohort profiles and key findings. BMC Nurs. 2016;15(10):1-12. doi 10.118 6/s12912-016-0131-0.

Phuphaibul R, Chinlumpraser N, Kedsumpun Y. Image of Thai nurses in newspapers between 2004 and 2015. Thai Journal of Nursing Council. 2017;32(1):5-17. (in Thai).

Department of disease control. Coronavirus disease 2019 situation report. [internet]. 2021 [cited 2021 Oct 19]; Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia.file/situation/situation-no541-270664.pdf. (in Thai).

Hemchayat M, Sittiwach R, Chalermkittichai S. Comparing the intentions and influencing factors to enroll in a nursing program among senior high school students in the Eastern region of Thailand in the academic year 2004 and 2010. Journal of Phrapokklao Nursing College. 2011;22(2):28-49. (in Thai).

Ajzen I. The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. Psychol Health. 2011;26(9):1113-27. doi: 10.1080/ 08870446.2011.613995.

Sangsirilak A, Sangsirilak S. Stress and depressed mood in healthcare workers during COVID-19 outbreak. Journal of Psychiatric Association of Thailand. 2020; 65(4):401-8. (in Thai).

Kummanang R, Chaimongkol N, Rattanajarana S, Wongsuttitham S. Image of professional nurse as perceived by high-school students in the Eastern region. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2017;25(4):11-20. (in Thai).

Pithayanukul S, Chara-um D, Thongon M. Reasons and interests for occupational and educational choices of senior high school students in Phra Nakhon Si Ayutthaya and neighboring provinces. In the 9th Hatyai National and International

Conference. 20th-21st July 2018; Thailand. Hatyai: Hatyai university; 2018. (in Thai).

Kuariyakul A, Yostawee K, Intichoti N, Nountong W, Inpanao W. Attitude toward the nursing profession of nursing students of Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit. Journal of Health Science Research. 2012;6(1):18-26. (in Thai).

Onsri P. The attitude toward nursing profession among the generation Z population: The secondary school case study. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2017;18(3):170-9. (in Thai).

Chansakul S. The relationship between attitude toward nursing profession, factors

affecting intention and the nursing professional intention of nurse students in Eastern Asia university. Journal of Nursing Siam University. 2018;19(37):119-34. (in Thai).

Coué E. Self mastery through conscious autosuggestion. In Self Mastery Through Conscious Autosuggestion. Routledge; 2021.

Pandee M, Chalong P, Chukaeo O, Sitthitunyagum B, Jantarach V. Same but different: motivation from diverse perspectives. Veridian E-Journal, Silpakorn University, International (Humanities, Social Sciences and Arts). 2017;10(4):305-18.

(in Thai).