ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Main Article Content

นภชา สิงห์วีรธรรม
ศราวุฒิ แพะขุนทด
กิตติพร เนาว์สุวรรณ
หทัยรัตน์ เศรษฐวนิช
จุฬาพร กระเทศ

บทคัดย่อ

บทนำ : การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์สำหรับผลิตบัณฑิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยเป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาและเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้คุ้มค่าคุ้มทุน


วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยการผลิตนักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ของวิทยาลัยในสังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และ สหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก


วิธีการวิจัย : การศึกษาแบบย้อนหลัง ศึกษาข้อมูลปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลบางส่วนเก็บรวบรวมข้อมูลไปข้างหน้า ในมุมมองของผู้ผลิตนักศึกษา จัดสรรการกระจายต้นทุนโดยใช้วิธีลำดับขั้น  ประกอบด้วย หลักสูตรที่ผลิตระยะเวลา 4 ปี จำนวน 462 คน และร่วมผลิตระยะเวลา 2 ปี จำนวน 203 คน ใช้แบบบันทึกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุน


ผลการวิจัย : ต้นทุนรวมเฉลี่ยในการผลิตนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ตามระยะเวลาการผลิตระยะเวลา 4 ปี และร่วมผลิตระยะเวลา 2 ปีไม่แตกต่างกัน มีค่า 16,936,063.94 บาทต่อปี มีร้อยละของค่าแรง ค่าวัสดุและ ค่าครุภัณฑ์ เท่ากับ 66.88, 18.38 และ 14.74 ต้นทุนทางตรง 9,557,773.26 บาท และต้นทุนทางอ้อม 7,378,290.68 บาท  ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยภาระงานจากจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) มีค่าเท่ากับ FTES มีค่าเฉลี่ย 152,746.78 บาทต่อ FTES มีต้นทุนต่อหน่วยเฉลี่ย 137,327.04 บาทต่อคน  การร่วมผลิตระยะเวลา 2 ปี
มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าผลิตระยะเวลา 4 ปี


สรุปผล : การศึกษาต้นทุนไม่ได้สะท้อนถึงทรัพยากรในการผลิตที่แท้จริง เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจของการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ในการจะเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตในอนาคต

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ
Author Biography

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สถาบันพระบรมราชชนก

Thailand Citation Index Centre

References

Cousil of Minister. Royal decree of Guideline and Method of Good governance in 2546. Book 136 Section 56 Kor. April 30, 2546; 2003. (in Thai).

Robinson M, Last D. A Basic Model of Performance-Based Budgeting. Washington DC: Fiscal Affair Department; 2009. doi: 10.5089/9781462320271.005.

Drummond MF, Sculpher MJ, Stoddart GW, Torrance GW. Method for the Economic Evaluation for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford: Oxford University Press; 2015.

Office of the Higher Education Commission. Manual of internal education quality of teaching in higher education in education year 2014. Bangkok: Pappim; 2014. (in Thai).

Cleland VS, Mckibbin RC. The Economics of Nursing. Norwalk: Applenton & Lange; 1990.

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. Strategic Plan, Department of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine, 5 years (2017-2021) under the 20-year national strategy on public health The first revision (2019). Ministry of Public Health Nonthaburi; 2017. (in Thai).

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. Thailand Health Profile on Thai traditional and alternative medicine 2014 – 2016. Nonthaburi. The agricultural co-operative federation of Thailand Press; 2016. (in Thai).

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. Strategic Plan,

Department of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine, 5 years (2017-2021) under the 20 years national strategy on public health The first revision. Ministry of Public Health Nonthaburi; 2019. (in Thai).

Poolphemsub W. Principle of cost accounting. Bangkok. Kasetsart University Press; 1997. (in Thai).

Praboromarajchanok. Unit cost of Nursing colleges and Boromarajonani College of Nursing in Praboromarajchanok institute, Ministry of public health in the fiscal year 2539-2541. Nonthaburi, Praboromarajchanok Institute; 1998. (in Thai).

Praboromarajchanok. Determining of the unit cost of education management in Praboromarajchanok institute. Nonthaburi, Praboromarajchanok Institute; 2002. (in Thai).

Singweratham N, Mualprasitporn R, Sawaengdee K, Jitaram P, Tassabutr W. Determining unit cost per student and break-even point at Nursing College of Praboromarajchanok. Journal of Health Science. 2018;27(5):936-47. (in Thai).

Kaewsonthi S, Kamolrattanakul P. Health Economics: An analysis and evaluation in public health. Bangkok: Chulalongkorn; 1993. (in Thai).

The Comptroller General’s Department. Calculation criteria on depreciation and fixed assets for Government agencies. Office of finance standard in Government agency, Bangkok: The Comptroller General’s Department; 2014. (in Thai).

The Comptroller General’s Department. Financial guideline on Land, Capital, and Material 2019. Office of finance standard in Government agency, Bangkok: The Comptroller General’s Department; 2019.

Phongsiri P, Kulprateepunya K, Bootsri W, Chobchaing L, Khanphupa N. Unit cost of production analysis of Boromarajonani College of Nursing, Sunpasitthiprasong. Boromarajonani College of Nursing, Sunpasitthiprasong Journal. 2017;1(1):75-91. (in Thai).

Singweratha N, Phongsakchat P, Nansang S. Determining unit costs per student and break-event point of Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira. Christian University Journal. 2021;27(1):1-11. (in Thai).

Chuakiat S, Puttiwanit S, Puttiwanit N. Determining unit cost per nursing student and health personal development Boromarajonani College of Nursing Songkhla in fiscal year 2008. Songkhla: Boromarajonani College of Nursing Songkhla; 2009. (in Thai).

Chamnanpon K, et al. Unit cost and value of curriculum administration Nakhon Ratchasima Rajabhat University Year 2017. Plan and Policy Division The office of President, Nakhon Ratchasima Rajabhat University; 2018. (in Thai).

Singchungchai P, Amphama S, Nunkaew W. Cost in producing graduates by the Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. The Thai Journal of Nursing Council. 2001;16(1):22-38. (in Thai).

Wattananon Y, Boonthong T, Athaseri S. Cost analysis for production of Nursing students, Faculty of Nursing, Mahidol University. The Thai Journal of Nursing Council 2000;15(1):34-45. (in Thai).

Singweratham N, Kantabanlang Y. Current health workforce and state of the Health Workforce Development need in the Thai health system: A report by the Phraboromarajchanok Institure the Ministry of public health. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health. 2017;4(3):218-25. (in Thai).