“Take Care of Us before We Resign” Situations of Mental Health Personnel Working outside the Department of Mental Health “โปรดดูแลเราก่อนที่พวกเราจะลาออก” สถานการณ์ก�ำลังคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ปฏิบัติงานนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข “Take Car

Main Article Content

ศุภาพิชญ์ (มณีสาคร) โฟน โบร์แมนน์
วรรณวิไล ภู่ตระกูล
นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ วิทยโชคกิติคุณ

บทคัดย่อ

ปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นใน
ขณะที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงมีแนวโน้มลดลง การให้การ
ดูแลสุขภาพจิตของประชาชนไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะหน่วยงาน
สังกัดกรมสุขภาพจิตเท่านั้น แต่กระจายไปอยู่ในสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ ซึ่งข้อมูลการกระจายของบุคลากรตลอด
จนความต้องการของบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตกลุ่ม
นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจ ดังนั้นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง ครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์กำลังคนที่ปฏิบัติงาน
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ ประชากรคือ สถาน
บริการทั้งหมด จำนวน 1,007 แห่ง โดยมีผู้ส่งแบบสอบถาม
กลบั คืนจำนวน 540 แหง่ (53.62%) และบุคลากรที่ปฏบิ ัติงาน
ให้บริการในสถานบริการนั้นๆ จำนวน 1,077 คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ในด้านสถานบริการ 540 แห่งนั้น ส่วนใหญ่เป็น
โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางมี
จำนวนบุคลากรมากที่สุดในสาขาจิตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล
นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และผู้ช่วยเหลือคนไข้
ภาคเหนือมีบุคลากรสาขาแพทย์ทั่วไป พยาบาลเฉพาะทาง
พยาบาลที่จบปริญญาโทสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช นักจิตวิทยาคลินิก และนักสังคมสงเคราะห์
ในด้านบุคลากรมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,077 คน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
อยู่ในระดับมาก มีความต้องการฝึกอบรมในเรื่อง การดูแลช่วย
เหลอื และฟนื้ ฟดู า้ นสขุ ภาพจติ และจติ เวช มผี ทู้ ีม่ คี วามตอ้ งการ
ย้ายหรือลาออกภายใน 5 ปีข้างหน้า จำนวน 289 คน (26.83%)
ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-45 ปี (56.39%)
46-50 ปี (13.15%) และ 26-30 ปี (12.11%) โดยภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่จะสูญเสียพยาบาล
วิชาชีพมาก จากผลการศึกษาพบว่า การคาดประมาณกำลัง
คนที่จะสูญเสียของผู้บริหารหน่วยงานนั้นๆ นับว่าเป็นการคาด
ประมาณที่ตำกว่าความเป็นจริง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยัง
รายงานถึงสิ่งสนับสนุนและปัญหาในการทำงานในด้านกำลัง
คน (man) ทรัพยากร (money & material) การบริหาร
จัดการ (management) และขวัญกำลังใจ (morale) ด้วย

 

Abstract
While mental health problems have increased, the number of mental health care personnel is static
or even decreasing. Mental health care is needed in all levels of health care settings, including settings
outside the Thai Department of Mental Health. Little is known regarding the distribution, training and needs
of these mental health personnel. Therefore, a cross-sectional survey was conducted to investigate this
information. Self-administered questionnaires were posted to 1,007 administrators who were populations
in all settings under the Ministry of Public Health but outside the jurisdiction of the Thai DMH. 540
administrators (53.62%) responded and they distributed a second questionnaire for the staff in their
settings to fill in. There were 1,077 staff completed this second questionnaire and all the data were
analysed using descriptive statistics.
Of 540 settings, most were community hospitals in North-East Thailand. The central region had the
highest number of psychiatrists, nurse assistants, physical therapists, vocational therapists and nurse aids.
The North had the highest number of general doctors, nurse specialists, nurses with a master’s degree in
psychiatric and mental health nursing, clinical psychologists and social workers.
Of 1,077 staff, most had high job satisfaction and wanted to be trained in psychiatric and mental
health care and rehabilitation. The intention to leave within the next 5 years was found in 289 personnel
(26.83%) of all samples. Most of them (56.39%) were in the age of 31-45 years, followed by 46-50 years
(13.15%) and 26-30 years (12.11%). The estimated loss of staff as evaluated by the administrators of
those workplaces compared to the individuals themselves is a serious underestimate. There is a tendency
that the middle and north-eastern regions will lose registered nurses. Working outside the jurisdiction
of the DMH, individuals identified a variety of support and problems regarding man, money & material,
management and morale.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ