จดหมายนำส่งเพื่อชำระค่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

Main Article Content

pisit poltana

บทคัดย่อ

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ชื่อบัญชี เงินรับฝากรายได้ วพบ.จังหวัดนนทบุรี เลขที่ บ/ช 108-0-47626-1 หลังจากนั้น ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax 02-5262904 พร้อมจดหมายน าส่ง

 

หมายเหตุ การสั่งจ่ายธนาณัติ ปท. นนทบุรี
ในนาม น.ส.เพชรรุ่ง เดชบุญญจิตต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 47/99 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Article Details

บท
.