ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการพรากจาก ของเด็กวัยก่อนเรียน ตามการรับรู้ของครูพี่เลี้ยงเด็ก ในเขตจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ณัชนันท์ ชีวานนท์
จินตนา วัชรสินธุ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างเด็กวัยก่อนเรียนกับครูพี่เลี้ยงเด็ก สภาพอารมณ์เครียดของครูพี่เลี้ยงเด็ก ประสบการณ์การสอนของครูพี่เลี้ยงเด็ก ประเภทครอบครัวของเด็กวัยก่อนเรียน และพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน กับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน  


วิธีการวิจัย: การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูพี่เลี้ยงเด็ก มารดาและบุตรวัยก่อนเรียน อายุ 1-4 ปี ในสถานรับเลี้ยงเด็ก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวนกลุ่มละ 98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับครู สภาพอารมณ์เครียดของครู ประสบการณ์การสอนของครู ประเภทครอบครัวของเด็ก พื้นฐานทางอารมณ์ของเด็ก และแบบบันทึกพฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน


ผลการวิจัย:  เด็กวัยก่อนเรียนมีคะแนนความความวิตกกังวลจากการพรากจากเฉลี่ยเท่ากับ 8.87 (SD = 6.66)  ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างเด็กวัยก่อนเรียนกับครูพี่เลี้ยงเด็ก มีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลจากการพรากจากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.20, p<.05)  ส่วนสภาพอารมณ์เครียดของครู ประสบการณ์การสอนของครู ประเภทครอบครัวของเด็ก และพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็ก ไม่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน 
สรุปผล: เพื่อลดความวิตกกังวลจากการพรากจาก ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงเด็กและผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กควรส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเด็กวัยก่อนเรียนกับครูพี่เลี้ยงเด็ก

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ
Author Biography

ณัชนันท์ ชีวานนท์, Faculty of nursingBurapha universityThailand 20130

Nursing

References

Hockenbery MJ, Wilson D. Wong’s nursing care of infants and children.10thed. Missouri: Mosby; 2015.

Spencer AR. Childhood and adolescence: Voyages in development. Canada: Thomson Leaning; 2001.

McLeod S. Attachment theory [Internet]. 2013. [cited 2018 Jan 20]; Avaliable from https:// www. Simplypsychology.org/attachment.html.

Chavira DA, Stein MB, Bailey K, Stein MT. Child anxiety in primary care: prevalent but untreated Depress Anxiety. 2004;20(4):155-64.

Suwannakit K. Separation anxiety disorder in children and adolescent. Bangkok: Medical media; 1998. (in Thai).

Ellen JM, Gina H, Healther L, Jaelline J, Jeanne S. Separation Anxiety and Separation Anxiety Disorder [Internet]. 2008. [cited 2013 Oct 28]; Avaliable from: https://helpguide.org/mentalseparation_anxiety_causes_prevention_treatment.htm

Learnard K. Infant & toddlers separation anxiety: Preparing you & your child for separation. [Internet]. 2002. [cited 2014 Oct 20]; Available from: http:www.Allaboutbaby. com/infants/separate.htm

Saltali ND, Erbay F. Stressful situations experienced by six year-old children when

starting pre-school education. Educational Research and Reviews. 2013;8(9):519-24.

Balaban N. Easing the separation process for infants, toddlers, and families. Young Children. 2006;61(6):14-8.

Young AR, Szpunar M. Parenting and fear and anxiety in young children. Integrating Science and Practice. 2012;2(1):10-4.

Srisathitnarakul B. The methodology in nursing research. Bangkok: You & I inter-

media; 2007. (in Thai).

Kaikul S, Chaimongkol N, Paktoop M. The Journal of Boromarajonani College of Nursing Chonburi. 2009;22(1):19-28. (in Thai)

Muller ME. A questionnaire to measure mother-to infant attachment. J Nurs Meast. 1994;2(2):129-41.

Sangsai N, Chaimomgkol N, Parktoop M. Factors predicting adaptive behaviors of preschool children at childcare centers. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2011;19(2):97-109. (in Thai).

Thomas A, Chess, S. Temperament and development. New York: Brunner/ Mazel; 1977.

Yupa, P. Separation anxiety of children 2-3 years at childcare center in municipal area of Nakhonratchasima Province [Master’ Thesis]. Khonkaen: Khonkaen University; 2009. (in Thai).

Bowbly J. Attachment and Loss: volume II separation: anxiety and anger. 4th ed. Great Britain: Hazell Watson & Viney;1981.

Mofrad S, Abdullah R, Uba R. Attachment patterns and separation anxiety symptom.

Asian Social Science. 2010;6(11):148-53.

Commodari E. Preschool teacher attachment, school readiness and risk of learning difficulties. Early Child Res Q. 2013;28 (2013):123–33.