ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านที่มีการสร้างตามหลักการออกแบบเพื่อสากล กับอุบัติการณ์การหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ

Main Article Content

พิมลพร เชาวน์ไวพจน์
ณัฐวุฒิ คำนวนฤกษ์
บุศรินทร์ นันทานุรักษ์สกุล
สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์

บทคัดย่อ

การเสื่อมของร่างกายตามวัยทำให้ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ลดลงและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการหกล้มทำให้อัตราการเสียชีวิตจากการหกล้มในผู้สูงอายุสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ 3 เท่า การออกแบบที่อยู่อาศัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ และปลอดภัย ทำให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองอย่างมีคุณภาพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของบ้านตามหลักการออกแบบเพื่อสากลและอุบัติการณ์การหกล้มของผู้สูงอายุ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน 213 คน โดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในการเก็บข้อมูลประวัติการหกล้มใน 1 ปีย้อนหลัง และข้อมูลองค์ประกอบของบ้านตามหลักการออกแบบเพื่อสากล


ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอุบัติการณ์การหกล้ม ร้อยละ16.43 มีคะแนนประเมินบ้านตามหลักการออกแบบเพื่อสากลเฉลี่ย 45.28 + 8.48 คะแนน (คะแนนเต็ม 74) โดยห้องน้ำมีคะแนนต่ำสุด 7.47 + 2.08 (คะแนนเต็ม 16) องค์ประกอบของบ้านที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการหกล้ม ได้แก่ แสงสว่างในห้องน้ำ (p = 0.036, r= -0.144) และความสูงของอ่างล้างหน้าหรืออ่างล้างมือ (p = 0.018, r= -0.161)      การออกแบบบ้านตามหลักการออกแบบเพื่อสากลอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในบ้านตนเองได้อย่างปลอดภัย

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. The situation of the Thai elderly population in 2008. Bangkok: Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute; 2009. (in Thai).

2. Roe B, Howell F, Riniotis K, Beech R, Crome P, Ong BN. Older people and falls: health status, quality of life, lifestyle, care networks, prevention and views on service use following a recent fall. J Clin Nurs. 2009;18(16):2261–72.

3. Deshpande N, Metter EJ, Lauretani F, Bandinelli S, Guralnik J, Ferrucci L. Activity restriction induced by fear of falling and objective and subjective measures of physical function: A prospective cohort study. J Am Geriatr Soc. 2008;56(4):615-20.

4. Chan A. Aging in Southeast and East Asia: issues and policy directions. J Cross Cult Gerontol. 2005;20(4):269-84.

5. Ngarmyarn A, Phaophoo N. Thai senior citizens: financial preparation for retirement and required retirement housing features. Journal of Business Administration. 2012; 35(136):62-87. (in Thai).

6. Story MF. Maximizing usability: The principles of universal design. Assist Technol. 1998; 10(1):4-12.

7. Preiser WFE, Smith KH. Universal design handbook. New York: McGraw-Hill; 2011.

8. Thai Health Promotion Foundation. Universal design home [internet]. 2013 [cited 2014 Aug 23]; Available from: http://www.thaihealth.or.th/data/ecatalog/39/unzip/book.swf. (in Thai).

9. The Center for Universal Design. Universal design in housing [internet]. 2006 [cited 2014 Dec 10]; Available from: http://www. ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/docs/UDinHousing.pdf.

10. Assantachai P, Chatthanawaree W, Thamlikitkul V, Praditsuwan R, Pisalsarakij D. Strategy to prevent falls in the Thai elderly: a controlled study integrated health research program for the elderly. J Med Assoc Thai. 2002;85(2):215-22.

11. Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. Fall prevention in older people manual. Bangkok: Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute; 2015. (in Thai).

12. Soisang L, Kompayak J, Nateetanasombat KA. Study of fall prevention guideline in older adult living in Mitraphappatana community. JRTAN. 2014;15(1):122-9. (in Thai).

13. Maipimai W. Falling in the elderly: problem that should not overlooked. [internet]. 2017 [cited 2017 Jun 1]; Available from: http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th/ns_academic/2017/06/15/. (in Thai).

14. Srichang P, Khawe L. Fall prediction among older people in Thailand, year 2017-2021 [Internet]. 2015 [cited 2018 Dec 23]; Available from http://thaincd.com/document/ file/violence. (in Thai).

15. Department of Older Persons. Manual for improving appropriate and safety environment project for older people. Bangkok: Department of Older Persons, Ministry of Social Development and Human Security; 2016. (in Thai).

16. Rubenstein LZ, Josephson KR. The epidemiology of falls and syncope. Clin Geriatr Med. 2002;18(2):141-58.

17. Horgen G, Eilertsen G, Falkenberg H. Lighting old age how lighting impacts the ability to grow old in own housing, part one. Work. 2012;41 Suppl 1:3385-7.

18. Cwikel J. Falls among elderly people living at home: medical and social factors in a national sample.Isr J Med Sci. 1992; 28(7):446-53.