การพัฒนาและประเมินผลนวัตกรรมเต้านมเสมือน สำหรับสอนสตรีในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

Main Article Content

กัลปังหา โชสิวสกุล
สำลี สาลีกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมเต้านมเสมือนสำหรับสอนสตรีในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง กระบวนการวิจัยครอบคลุม 3 ระยะดังนี้  ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของการใช้นวัตกรรมการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่ 3 และการพัฒนานวัตกรรมการสอน มี 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาความต้องการใช้นวัตกรรม        2) ศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์การพัฒนานวัตกรรมเต้านม ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบนวัตกรรม                  ตามวงรอบการพัฒนา 5 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 กำหนดองค์ประกอบ  ขั้นตอนที่ 2 ร่างต้นแบบ ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบต้นแบบ ขั้นตอนที่ 4 ประเมินและปรับปรุงต้นแบบ ขั้นตอนที่ 5 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต้นแบบ  ระยะที่ 3 ทดสอบประสิทธิผลนวัตกรรมเต้านมเสมือนในสตรีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 60 คน ประกอบด้วย กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ 30 คน อาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน 30 คน ด้วยวิธีการศึกษากึ่งทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมเต้านมเสมือน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยทักษะการดูและการคลำก่อนและหลังได้รับการสอนของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ Pair-t-test  และ Independent t-test ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองใช้นวัตกรรมเต้านมเสมือนทำให้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทักษะการดูและทักษะการคลำเพื่อการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  p < 0.05  แสดงว่านวัตกรรมเต้านมเสมือนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนสำหรับสตรีในการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเองได้


                                                                                                                                                                                                                                     


หมายเหตุ: นวัตกรรมเต้านมเสมือนชุดนี้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 11633 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. American Cancer Society. Breast cancer facts & figures [Internet]. 2018 [cited 2018 Jul 14]; Available from: https://www.cancer.org/research/ cancer-facts-statistics/breast-cancer-facts-figures. html/.

2. Sawatdimongkol S, editor. Annual report 2015 [Internet]. 2017 [cited 2017 Jul 14]; Available from: http:www//thaincd.com/document/file/ download/paper-manual/Annual-report-2015. pdf. (in Thai).

3. Laoitthi P, Parinyanitikul N. Breast cancer: Epidemiology, prevention and screening recommendations. Chulalongkorn Medical Journal. 2016;60(5):497-507. (in Thai).

4. Srimuninnimit W. Breast cancer: fast screen: high survival [Internet]. 2017 [cited 2017 Jul 14]; Available from: http://www.tsco.or.th/ knowlege/healthtoday/Health_Today_May_12. (in Thai).

5. Jeerapa P. Motivation of breast self – examination among female Muang District, Chumphon Province. Journal of Yala Rajabhat University. 2011;6(2):104-12. (in Thai).

6. Haruthaipermpre S. Thanatsittichai S. Srisubut A. Chaiwerawattana A. Krairittichai L. Unit cost and break-even point for breast cancer screening by mammography mobile unit. Thai Cancer Journal. 2016;36(1):20-30. (in Thai).

7. Makboon K. The limitation of mammogram for screening and detecting breast cancer.Journal of Health Science Research. 2014;8(1):1-9. (in Thai).

8. Zhao H, Zou L, Geng X, Zheng S. Limitations of mammography in the diagnosis of breast diseases compared with ultrasonography: A single-center retrospective analysis of 274 cases. Eur J Med Res. 2015;20:49. doi: 10.1186/ s40001-015-0140-6.

9. Bureau of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health. Training manual for public health volunteers surveillance of Thai women from breast cancer [Internet]. 2018 [cited 2018 Jul 14]; Available from: http://hp.anamai.moph.go.th/article_attach/ Training manual for public health volunteers surveillance of Thai women from breast cancer .pdf. (in Thai).

10. Saraphi District Health System. Surveillance program from breast cancer [Internet]. 2016 [cited 2016 Sep 9]; Available from: http://hp.anamai.moph.go.th/download/%E0%B8%Breast cancer.4/M01.10.05.2556.

11. Ratchaburi District Health System. Surveillance program from breast cancer [Internet]. 2016 [cited 2016 Sep 9]; Available from: http://hp.anamai.moph.go.th/ article_attach /% E0% B8%AA_.

12. Kamphaengphet Provincial Health Office. Report the results of the meeting action plan and information management. Somdej Ya Royal Project Against Breast Cancer [Internet]. 2016 [cited 2016 Sep 9]; Available from: http://hp.anamai.moph.go.th/download/% E0% B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%3.

13. 3nanomedia.net. Breast model [Internet]. 2016 [cited 2016 Sep 9]; Available from: http://3nanomedia.net/index.php/79-2013-11-25-04-03-35/108-2013-12-12-09-48-38. (in Thai).

14. Kanjanawasee S. Research and development for Thai education. Silpakorn Educational Research Journal. 2016;8(2):1-18. (in Thai).

15. Virutsetazin K. Research and development. Journal of Research and Curriculum Development. 2018;8(1):30-41 (in Thai).

16. Mordkoff T. The assumption(s) of normality [Internet]. 2018 [cited 2018 Sep 9]; Available from:http://www2.psychology.uiowa.edu/faculty /mordkoff/GradStats/part%201/ I.07% 20normal.pdf.

17.Virutsetazin K, Pandang K. Research and development for education. Thammasat Medical Journal. 2017;17(3):448-55. (in Thai).

18. Yinyam S. Karnasuta S. Developing a FON CMU breast model as a teaching aid for breastfeeding. Nursing Journal. 2013;40(4):56-67. (in Thai).

19. Yonphan P, Kaveevivitchai C, Computer-mediated multimedia breast self-examination programme for vocational students. Thai Journal of Nursing Council. 2016;31(4):91-103. (in Thai).

20. Masoudiyekta L, Rezaei-Bayatiyani H, Dashtbozorgi B, Gheibizadeh M, Malehi AS, Moradi M. Effect of education based on health belief model on the behavior of breast cancer screening in women. Asia Pac J Oncol Nurs. 2018;5(1):114-20.

21. Minanon R, Pornsumritchok J, Punyadee J, Wiwathakamonchai A, Kemathad C. Factors influence the teaching and learning of nursing students in the principles and techniques of nursing subject, Borommarajonani College of Nursing, Chiang Mai. Nursing Journal. 2013;40(4):126-38. (in