การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553-2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี The Evaluation of Graduate Quality According to Thai Qualifcations Framework for Higher Education in Academic Year 2010-2011 at Boromarajonan

Main Article Content

ศิริวรรณ ทุมเชื้อ
ศิริธร ยิ่งเรงเริง
ประกริต รัชวัตร์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจภาคตัดขวางเพื่อประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีที่สาเร็จปีการศึกษา 2553-2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของ
บัณฑิตที่สาเร็จปีการศึกษา 2553 จานวน 125 คน ปีการศึกษา 2554 จานวน 65 คน เก็บข้อมูลทางไปรษณีย์ ระหว่างเดือน
ตุลาคม  2553  – พฤษภาคม  2555  โดยใช้แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตของส่วนพัฒนาการศึกษา  สถาบันพระบรมราชชนก  
6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ทางวิชาการ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ  6)  ด้าน
ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ จานวน 37 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha) ของแบบสอบถามโดยรวม เท่ากับ 0.94
ในผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา  2553  และ  0.96  ในผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา  2554  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  ร้อยละ  
ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test อิสระ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของบัณฑิตโดยรวม ตามการรับรู้ของผู้บังคับบัญชา
ของบัณฑิตอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันทั้งในปีการศึกษา 2553 (  = 4.85, SD = 0.15 ) และปีการศึกษา 2554 (  = 4.86,
SD = 0. 16)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกันทั้ง 2 ปีการศึกษา  โดยมาตรฐาน
คุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคะแนนสูงสุด ปีการศึกษา 2553 (  = 4.89, SD = 0. 15) ปีการศึกษา 2554 (  = 4.92,  
SD = 0. 12) รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ปีการศึกษา 2553 (  = 4.88, SD = 0. 18)  
ปีการศึกษา 2554  (  = 4.88, SD =  . 23) สาหรับคุณภาพของบัณฑิตด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ ด้านทักษะทางปัญญา  
เช่นเดียวกัน ปีการศึกษา 2553 (  = 4.81, SD = 0. 30) และปีการศึกษา 2554 (  = 4.80, SD = 0. 34) เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยรวมของคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 และ 2554 พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (t = -0.302, p = 0.769) การศึกษานี้มีประโยชน์ในการติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
พยาบาลระดับปริญญาตร

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ