การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของวัยรุ่น : เหตุผลที่ไม่ยุติการตั้งครรภ์ Unplanned teenage pregnancy : Reasons for not having an aborting

Main Article Content

มาลี เกื้อนพกุล
ทศพร เรืองกฤษ
พัชรา อุบลสวัสดิ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ส่งผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของสตรีที่ตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ ทำให้สตรีท ี่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมต้องหาทางออกโดยการไปทำแท้ง องค์การอนามัยโลก รายงานอัตราการตายจากการทำแท้ง เท่ากับ300 ถึง 500 คน ต่อการทำแท้งผิดกฎหมาย 100,000 คน การทำแท้งในประเทศไทยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ถ้าการทำแท้งนั้นไม่ได้เกิดจากการวินิจฉัยว่า การตั้งครรภ์เกิดขึ้นจากการถูกข่มขืน หรือการตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์ นอกเหนือจากสาเหตุดังกล่าวแล้ว การทำแท้งนั้นถือว่าเป็นการทำแท้งที่ผิดกฎหมาย ผู้ทำให้แท้งและผู้ให้ทำแท้งจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหมวดที่ 3 มาตราที่ 301 และ 302 ดังนั้น การทำแท้งที่ผิดกฎหมายจึงเป็นการกระทำโดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ ส่งผลให้สตรีตั้งครรภ์ที่ไปทำแท้งมีอัตราการเสียชีวิตถึง ปีละ 68,000 คนคณะผู้วิจัยจึงทำการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และเหตุผลที่ไม่ไปทำแท้งในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 19 ปี ที่มาฝากครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ์โรงพยาบาลราชวิถีในปี พ.ศ. 2551 จำนวน 20 คน ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และยินดีที่จะให้ข้อมูล และเข้าร่วมการสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ถึงเหตุผลที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและไม่ไปทำแท้งในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทำให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม ได้แก่ การขาดความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่ถูกต้องใช้การคุมกำเนิดไม่ถูกต้อง ใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพำ ไม่มีเงินซื้อยาคุมกำเนิด มาจากครอบครัวแตกแยกการสื่อสารในครอบครัวไม่ดี และมีสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับำ โดยเฉพาะด้านการสื่อสารในครอบครัว และเหตุผลที่ไม่ทำแท้ง ได้แก่ ความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะความเชื่อที่สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นได้รับมาจากพ่อแม่ และครอบครัวในการลดอุบัติการณ์การทำแท้งผิดกฎหมายในสตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อม บุคลากรทางสุขภาพต้องส่งเสริมการสนทนากันในครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่น เพราะการสนทนากันในครอบครัว เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้ดีขึ้น และต้องส่งเสริมความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะเรื่องบาปจากการทำแท้ง ซึ่งลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และยับยั้งการทำแท้งในสตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อมได

 

Abstract

Unplanned pregnancy affects the physical and mental health of pregnant women and their fetus.To seek an abortion for unplanned pregnancy is illegal in Thailand due to processing by criminal law, the301 and 302. Abortion would be performed if the pregnancy was caused by rape or would have a harmfuleffect on the mother and fetus health. Thus, illegal abortion performed without a medical doctor has caused a death rate for pregnant women of 68,000 in 2003WHO reported that the abortion mortality rate was300-500 person per 100,000 illegal abortions per year.The researchers aim-ed to study the factors that mightcause unplanned pregnancy and the reasons for nothaving an abortion in teenagers aged between 15-19years in antenatal care at Rajavithi clinic in the year 2008. Aqualitative research was performed with 20 unplannedteenage pregnancies that volunteered and agreed toshare the information within a group conversation todiscuss reasons for not having an abortion duringunplanned pregnancy. The results showed thatunplanned teenage pregnancy was causedby lack of education about contraception;using low quality and non-effective forms ofcontraception, no money to buy birth-control pills,broken family, bad communication within family andlow level of family relationship. The reason for notaborting their pregnancy was the belief in religionand especially the belief that came from their parentsand family.To reduce illegal abortions and reduce unplannedteenage pregnancy, health care providers should fosterthe belief in religion to teenagers and their families bypromotion passed though the family. That way will notonly reduce the abortion rate in teenagers but alsosupport communication to make a good relationshipwithin their family which is the most important factorin helping unplanned pregnant teenagers.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ