ที่ปรึกษาโครงการ

ดร.กมลรัตน์           เทอร์เนอร์                        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ศ.ดร.บุญทิพย์        สิริธรังศรี                          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.โยธิน          แสวงดี                              มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สังวรณ์        งัดกระโทก                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ประนอม     รอดคำดี                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ศุกร์ใจ             เจริญสุข                            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

 

บรรณาธิการ           

ดร.เมทณี       ระดาบุตร                              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ    

ดร.สุดคนึง     ฤทธิ์ฤาชัย                                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ดร.ลัดดา        เหลืองรัตนมาศ                        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

นางสุจิรา       ฟุ้งเฟื่อง                                    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

กองบรรณาธิการ

Prof. Dr. (Med) Benno von Bormann                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศ.กิตติคุณ ดร.วัลลภา   เทพหัสดิน ณ อยุธยา            ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สุขุมาล   จงธรรมคุณ                                     มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.อาภาพร   เผ่าวัฒนา                                    มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.แอนน์       จิระพงษ์สุวรรณ                           มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย                              วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ผศ.ดร.พรชัย     จูลเมตต์                                        มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.วรรณรัตน์  ลาวัง                                          มหาวิทยาลัยบูรพา

Assist. Prof. Dr. Dan   Bressington                 Hong Kong Polytechnic University

น.อ.หญิง ดร.พว.ธนพร   แย้มสุดา                           โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

Dr. Paul    Turner                                                โรงเรียนเซ็นต์ฟรังค์ซิสเซเวียร์

ดร.ศุภาพิชญ์    มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.สุชีวา          วิชัยกุล                                           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ดร.กนกวรรณ   เวทศิลป์                                         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ดร.สุภาพร       วรรณสันทัด                                    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ดร.พนารัตน์     วิศวเทพนิมิตร                                  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ดร.ยศพล        เหลืองโสมนภา                                วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ดร.เพ็ญพรรณ  พิทักษ์สงคราม                                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ดร.บุญมี           โพธิ์คำ                                            วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

ดร.กมลนัทธ์      ม่วงยิ้ม                                           วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

นางสาวชลาลัย  โชคดีศรีจันทร์                                วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ดร.วรานิษฐ์       ลำใย                                              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ฝ่ายจัดการ

ดร.วรานิษฐ์ ลำใย                                                 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี