เผยแพร่แล้ว: 31-08-2022

การตั้งตำรับและการทดสอบความคงตัวของเจลสมุนไพร จากสารสกัดหยาบของผักเสี้ยนผี

จุไรรัตน์ ศิริสมบัติ, พิชาพัชร์ ฐิติธนอภิพงษ์, ดุษฎี ศรีธาตุ, พงศธร ทองกระสี

1-14