ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้แต่ง : [ คู่มือ ]

การเตรียมต้นฉบับ:

1. จำนวนหน้าของต้นฉบับต้องอยู่ระหว่าง 6-12 หน้า

2. รูปแบบการพิมพ์บทความให้ยึดตามลิงค์ของ

[Template.doc]  [Template.pdf]

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้แต่ง

1. ส่วนปก 

1.1 ชื่อบทความ (Title) สำหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรกะทัดรัด ไม่ยาวเกินไป ถ้าบทความเป็นภาษาไทย ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.2 ชื่อผู้เขียน (Authors) ชื่อเต็ม – นามสกุลเต็ม ของผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เขียนประสานงานให้ใส่ที่อยู่ให้ละเอียด พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร และ E-mail address ที่สามารถติดต่อได้ และให้ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์กำกับด้วย

1.3 ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนนามสกุล เพื่อระบุที่อยู่ของผู้เขียน

1.4 บทคัดย่อ (Abstract) ควรสั้น ตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสำคัญของการศึกษา ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการวิจารณ์ เป็นต้น ถ้าบทความเป็นภาษาไทยจะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ภาษาไทยขึ้นก่อน โดยบทคัดย่อแต่ละภาษาควรมีเพียงย่อหน้าเดียวและไม่ควรเกิน 20 บรรทัด 

1.5 คำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการกำหนดคำสำคัญที่สามารถไปใช้เป็นคำสืบค้นในระบบฐานข้อมูลโดยอยู่ระหว่าง 3-5 คำ

2. ส่วนเนื้อหา

2.1 บทนำ/Introduction อธิบายถึงความสำคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงการตรวจเอกสารหรือทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.2 วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย/Materials and methods อธิบายถึงเครื่องมือ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย

2.3 ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย/Results and discussion เสนอผลการวิจัยนั่น ต้องตรงประเด็น มีรูปภาพและ/หรือตารางประกอบ อย่างชัดเจน สำหรับรูปภาพและตารางที่เป็นภาษาไทย ให้บรรยายและอธิบายด้วยภาษาไทย ในส่วนของรูปภาพและตารางที่เป็นภาษาอังกฤษ ห้บรรยายและอธิบายด้วยภาษาอังกฤษ

2.4 บทสรุป/Conclusion สรุปประเด็นและสาระสำคัญของงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสรุปออกเป็นข้อ ๆ ตามกรอบเขตของงานวิจัย 

2.5 กิตติกรรมประกาศ/Acknowledgements เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ให้ความช่วยเหลือในการวิจัย อาจมีหรือไม่มีก็ได้

2.6 เอกสารอ้างอิง/References การอ้างอิงให้จัดเรียงตามลำดับตัวอีกษร นำโดยกลุ่มเอกสารที่เป็นภาษาไทย และตามด้วยกลุ่มเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ยึดรูปแบบการเขียน การอ้างอิงบทความ ที่แสดงไว้ในส่วนท้ายของ Template

รูปแบบการอ้างอิงบทความ

สำหรับการอ้างอิงเอกสารและผลงานต่าง ๆ       สำหรับวารสารวิชาการ กัญชา กัญชง และสมุนไพร ใช้รูปแบบการอ้างอิงระบบนามปี (Name-year System) เท่านั้น กรณีที่ผู้แต่ง 2 คนให้ใส่ชื่อครบทุกคน และถ้ามากกว่า 2 คน ให้ใส่เฉพาะชื่อคนแรกแล้วตามด้วย “และคณะ” (ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้ “et al.,”) สำหรับเอกสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อต้นนำหน้า แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้เพียงชื่อสกุลนำหน้า

ในกรณีที่อ้างอิงจากหนังสือ รูปแบบ ดังนี้

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. พิมพ์ครั้งที่ (ถ้ามี). สำนักพิมพ์: เมืองที่พิมพ์.(ไม่ต้องใส่คำว่าจังหวัดนำหน้า)

สัมพันธ์ ฤทธิเดช. (2556). ท่อความร้อนขั้นสูง. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิชาติการพิมพ์: มหาสารคาม.

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2540). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. โรงพิมพ์เจริญผล: นครนายก.

Shaeffer R.L., Mendenhall W. and Ott L. (1996). Elementary Survey Sampling. 5thEdition. Duxbury Press: CA.

Richard E.S., Claus B. and Gordon J.V.W. (2003). Fundamentals of Thermodynamics. 6thEdition. USA.

บทความหรือบทในหนังสือ รูปแบบ ดังนี้         

ผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม. ชื่อเรื่อง. สำนักพิมพ์:เมืองที่พิมพ์. เลขหน้า.

สกุลตลา วรรณปะเข และคณะ. (2553). อัตราการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนชนิดสั่นแบบวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ. ใน สัมพันธ์ ฤทธิเดช. เทคโนโลยีท่อความร้อน. พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: มหาสารคาม. 295-296. 

Trotter R.T. and Logan M.H. (1986). Informant consensus: A new approach for identifying potentially effective medicinal plants. In Etkin N.L., Editor. Plants in Indigenous Medicine and Diet. Redgrave Publishing: Bedford Hills. 91–112.

หนังสือแปล รูปแบบดังนี้ 

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องของหนังสือแปล แปลจาก ชื่อเรื่องในภาษาเดิม. โดย ชื่อผู้แปล. พิมพ์ครั้งที่ (ถ้ามี) สำนักพิมพ์: เมืองที่พิมพ์. (ไม่ต้องใส่คำว่าจังหวัดนำหน้า)

Yunus. A. C and Michael. A. B. (2007). เทอร์โมไดนามิกส์. แปลจาก THERMODYNAMICS: An Engineering Approach / 6thedition. โดย สมชัย อัครทิวา และขวัญจิต วงษ์ชารี. แมคกรอ-ฮิล: กรุงเทพฯ.

Anne M. (2011). การเดินทางของเมล็ดพืช. แปลจาก Uber Land und Durch die Luft. So Reisen die Pflazen. โดย หัทยา บุปผาทอง. นานมีบุ๊คส์พับลิเคชันส์: กรุงเทพฯ.

บทความในรายงานประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ รูปแบบดังนี้ 

ผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อเรื่องรายงานการประชุม/สัมมนา. หน่วยงานที่จัด:เมืองที่จัด. หน้า/เลขหน้า.

นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์, ปิยวัฒน์ แน่นอุดร, ปิยะพงษ์ ผละพล และสุรเชรษฐ์ สีชำนาญ. (2564) กรณีศึกษาคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของเทอร์โมไซฟอนที่มีการปรับเปลี่ยนส่วนกันความร้อนจากวัสดุที่แตกต่าง. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. 20-22 กรกฎาคม 2564. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม. 1025-1033.

ปิยนาถ อิ่มดี. (2557). การฟื้นฟูผักพื้นบ้านและการบริโภคผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะชุมชนในตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม. ใน การประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4“Rethink : Social Development for Sustainability in ASEAN Community” 11-13 มิถุนายน 2557. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี. 373-382.

วารสาร รูปแบบดังนี้

ผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร(ชื่อเต็ม). ปีที่(ฉบับที่): เลขหน้า.

Sichamnan S., Chompookham T. and Parametthanuwat T. (2020). A case study on internal flow patterns of the two-phase closed thermosyphon (TPCT). Case Studies in Thermal Engineering. 18: 100586.

ดุษฎี ศรีธาตุ, ราตรี พระนคร, ผกามาส คาลือฤทธิ์, พงศธร ทองกระสี และกนกวรรณ แสนสุภา. (2565). การให้บริการตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในคลินิกกัญชาทาง

การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. วารสารวิชาการ กัญชา กัญชง และสมุนไพร. 1(1): 1-9.

ทะนงศักดิ์ ปัดสินธุ์. (2560). การศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรในชุมชนบ้านเชียงเหียน ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารแสงอิสาน. 4(1): 1-14.

วิทยานิพนธ์ รูปแบบดังนี้

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ ชื่อสาขา คณะ มหาวิทยาลัย.

ธีระวัฒน์ พิกุลศรี และพรชัย ตีพันธ์. (2558). การศึกษาเชิงทรรศน์ถึงรูปแบบการไหลภายในของเทอร์โมไซฟอนแบบเบดบรรจุ. ปริญญานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.

Sichamnan S. (2019). Flow Patterns and Heat Transfer Characteristic of Two-Phase Closed Rectangular Cross Sectional Area Thermosyphon. Ph.D.ME. Thesis. Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Mahasarakham University.

สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ. (2558). แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบโพโตโวลตาอิกที่ติดตั้งท่อความร้อน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สื่ออิเล็คโทรนิกส์: WWW. รูปแบบดังนี้

ผู้เขียน. (ปี.) ชื่อบทความ. ชื่อวารสารหรือนิตยสาร. ปีที่ (เดือนหรือฉบับที่): เลขหน้า(ถ้ามี). ค้นเมื่อ วัน เดือน ปี. ชื่อฐานข้อมูลหรือที่อยู่ของบทความ/(URL).

World Health organization. (2014). Cannabis and cannabis resin information Document, Agenda item 8.2. Accessed 15 June. 2015. http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/8_2_Cannabis.pdf.

ประพฤทธิ์ จงใจภักดิ์, จเร กลิ่นกล่อม, และทวีศิลป์ จีนด้วง. (2549). การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง: ค่าอัตราพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะเศรษฐกิจในไก่พื้นเมือง. ค้นเมื่อ 16 กันยายน 2550. http://www.dld.go.th/breeding/r/49/ 09_hen_ebv.pdf.

Octaform. (2017). The Best Recirculating System in the World. Accessed 11 June 2017. http://web.octaform.com/blog/topic/aquaculture/page/2.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ.(2559). ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564. http://otop.dss.go.th/index.php/en/knowledge/informationrepack/139-2017-07-04-04-00-08?showall=&start=8.

Cosgrove D.R., Oelke E.A., Doll J.D., Davis D.W., Undersander D.J. and Oplinger E.S. (1991). Jerusalem artichoke. Accessed 14 Dec. 2001. https://goo.gl/Vb5mQZ.

รายงานการวิจัย รูปแบบดังนี้

ผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. รายงานการวิจัย. ชื่อสาขา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัด.

สิริกร นามลาบุตร และชนิดา เพชรทองคำ. (2563). การศึกษากรอบและติดตามประเมินผลนโยบายกัญชา ในจังหวัดหนองคาย. รายงานวิจัย. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา.

ถวิกา ผาติดำรงกุล และจตุวัฒน์ วโรดมพันธ์. (2555). ประสิทธิการใช้งานจริงของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแยกส่วนชนิดระบายความร้อนด้วยการกระทำ. รายงานการวิจัย. คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี.

สิทธิบัตร รูปแบบดังนี้

ชื่อเจ้าของสิทธิบัตร. (ปีที่พิมพ์). ชื่อสิทธิบัตร. หน้า/เลขหน้า. หมายเลขสิทธิบัตร. หน่วยงานที่ออกให้.

มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการเป็นผู้รวบรวม รูปแบบดังนี้

ชื่อบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม หรือผู้เรียบเรียง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เล่มที่(ถ้ามี) ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี). สำนักพิมพ์: เมืองที่พิมพ์.

มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการเป็นผู้รวบรวม รูปแบบดังนี้

ชื่อบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม หรือผู้เรียบเรียง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เล่มที่(ถ้ามี) ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี). สำนักพิมพ์: เมืองที่พิมพ์.

ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน รูปแบบดังนี้

ชื่อหน่วยงาน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เล่มที่(ถ้ามี). ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี). สำนักพิมพ์: เมืองที่พิมพ์.

หมายเหตุ บทความวิจัยและวิชาการภาษาอังกฤษให้ใช้รูปแบบเดียวกับบทความวิจัยและวิชาการภาษาไทย เพียงแต่

  1. เปลี่ยนเป็น Introduction จากคำว่า บทนำ
  2. เปลี่ยนเป็น Materials and methods จากคำว่า วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
  3. เปลี่ยนเป็น Results and discussion จากคำว่า ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
  4. เปลี่ยนเป็น Conclusion จากคำว่า บทสรุป
  5. เปลี่ยนเป็น Acknowledgements จากคำว่า กิตติกรรมประกาศ
  6. เปลี่ยนเป็น References จากคำว่า เอกสารอ้างอิง 
  7. สำหรับบทความวิชาการให้ใช้รูปแบบเดียวกับบทความวิจัย ให้คงไว้แต่เพียงหัวข้อของ บทนำ บทสรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง สำหรับเนื้อหาภายในบทความให้มีหัวข้อได้ตามความเหมาะสม

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารทดสอบระบบ ThaiJo2 ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรงซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใดๆ

บทความ ข้อมูล เนื่อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการดีพิมพ์ในวารสารทดสอบระบบ ThaiJo2 ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารทดสอบระบบ ThaiJo2 หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่หรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักอักษรณ์จากวารสารทดสอบระบบ ThaiJo2 ก่อนเท่านั้น