Information For Readers

วัตถุประสงค์

วารสารวิชาการกัญชา กัญชงและสมุนไพร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินการจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่ความรู้สำหรับนักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ ให้มีแหล่งในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับด้านกัญชา กัญชงและสมุนไพร

ISSN Online 2985-0177 

กลุ่มและขอบเขตของงานที่เปิดรับแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชงและสมุนไพร

กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชงและสมุนไพร

กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การค้า และเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชงและสมุนไพร

ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับต่อปี ฉบับละ 3 เรื่อง

ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน

ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความจะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-Blind)

ประเภทของบทความ

บทความวิจัย (Research article)

บทความวิชาการ (Academic article)

ภาษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

(ไม่มีค่าธรมมเนียมในการเผยแผ่สำหรับวารสารวิชาการกัญชา กัญชง และสมุนไพร)