แนวปฎิบัติสำหรับเตรียมต้นฉบับ / แนวปฎิบัติการส่งบทความ

1. ให้ยึดตามหัวข้อ For Authors ที่แสดงไว้แถบ Information 

2. ความยาวทั้งเรื่อง (รวมเอกสารอ้างอิง) ไม่เกิน 8-12 หน้ากระดาษ โดยให้ยึดตามรูปแบบของต้นฉบับ (Template) 

3. บทความที่ส่งเพื่อการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน

4. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารวิชาการ กัญชา กัญชง และสมุนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

5. ในกรณีที่ผู้เขียนต้องการถอนบทความจากการตีพิมพ์ ต้องแจ้งบรรณาธิการโดยตรงให้เร็วที่สุด

6. หากผู้เขียนไม่แก้ไขบทความตามเวลาที่กำหนด ทางวารสารจะดำเนินการพิจารณาถอนบทความออกจากกระบวนการของวารสาร

7. บทความจะได้รับการตีพิมพ์เมื่อผู้เขียนแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตามขั้นตอนของวารสารเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ และเมื่อบทความตีพิมพ์ท่านสามารถปริ้นบทความได้ทุกหน้า