การเพิ่มความสามารถในการละลายของตัวยาอินโดเมธาซินโดยการเปลี่ยนตัวยาให้อยู่ในรูปสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ

Main Article Content

อริสรา จันทร์จำปา
เดชพล ปรีชากุล

Abstract

บทคัดย่อ


บทนำ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวยาอินโดเมธาซิน (Indomethacin)  ให้อยู่ในรูปที่สามารถละลายน้ำได้ดีขึ้น  โดยอาศัยหลักการการเปลี่ยนตัวยาให้อยู่ในรูปสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ รวมถึงศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการละลายด้วย เช่น ชนิดของโลหะ, สภาวะที่ใช้เตรียมสารประกอบเชิงซ้อน วิธีการเตรียม: สารประกอบเชิงซ้อนของ Zn และ Cu(II) กับอินโดเมธาซิน ดังนี้ นำสารละลายอินโดเมธาซินใน acetone และสารละลาย sodium bicarbonate ผสมจนเข้ากันและค่อยๆ หยดสารละลาย zinc sulphate heptahydrate หรือ copper (II) sulphate anhydrous ในน้ำ อบตะกอนที่ได้ที่อุณหภูมิ 50C นำไปทดสอบเพื่อหาความสามารถในการละลาย ผลการทดลอง: พบว่า  Zn-Indomethacin และ Cu-Indomethacin สามารถละลายใน Phosphate buffer pH 6.8 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 2.05 และ 1.78 เท่าของ Indomethacin ในรูปปกติ ตามลำดับ  และละลายใน KCl–HCl buffer pH 2.0 ได้ 20.73 µg/ml และ 1.31 µg/ml  ตามลำดับ จากเดิมที่ไม่สามารถละลายได้เลย  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง pH ในขั้นตอนการเตรียมให้ค่อนไปทางด่างจะทำให้การละลายใน    KCl–HCl buffer pH 2.0  ของทั้ง Zn-Indomethacin และ Cu-Indomethacin ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ใน Phosphate buffer pH 6.8 การละลายลดลงมาก ส่วนการเพิ่มอุณหภูมิในขั้นตอนเตรียม  ส่งผลให้การละลายของ Cu-Indomethacin ใน KCl–HCl buffer pH 2.0 ต่ำลงถึง 2.8 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการเตรียมที่อุณหภูมิห้อง  และเมื่อทดสอบการละลายโดยใช้ Dissolution Test Apparatus (Type II) แสดงให้เห็นว่าที่ 60 นาที zinc-indomethacin มีการละลายใน Phosphate buffer  pH 6.8 เพิ่มขึ้นเป็น 1.87 เท่า ของ indomethacin ในรูปปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) สรุป: ได้ว่าทั้ง Zn-Indomethacin และ Cu-Indomethacin ช่วยเพิ่มการละลายของตัวยาสำคัญ Indomethacin ได้จริง โดยที่ Zn-Indomethacin ให้ผลที่ดีกว่า Cu-Indomethacin 1.15 เท่าใน Phosphate buffer pH 6.8

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Appendix