Return to Article Details การเพิ่มความสามารถในการละลายของตัวยาอินโดเมธาซินโดยการเปลี่ยนตัวยาให้อยู่ในรูปสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ Download Download PDF