ที่อยู่สำหรับติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

E-mail: journal@nursepolice.go.th

โทรศัพท์/โทรสาร: 02-251-0253