ผลของการให้การปรึกษาแบบรายบุคคลที่มีต่อการเสริมสร้างความสุขในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดเต้านมออก

Authors

  • สิริกานดา กอแก้ว
  • สุขอรุณ วงษ์ทิม

Keywords:

การให้การปรึกษาแบบรายบุคคล, ความสุข, ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดเต้านมออก, individual counseling, happiness, breast cancer patients after mastectomy

Abstract

       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสุขของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดเต้านมออก ก่อนและหลังการให้การปรึกษาแบบรายบุคคล และ 2) เปรียบเทียบความสุขของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดเต้านมออกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ป่วยหญิงที่มารับการรักษาผ่าตัดเต้านมออก แผนกผู้ป่วยใน จำนวน 16 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากนั้นสุ่มอย่างง่าย เพื่อแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน ดำเนินการทดลอง จำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวมทั้งหมด 64 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบวัดความสุขของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดเต้านมออก และโปรแกรมการให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างความสุข ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการทดสอบแมนวิทนีย์และการทดสอบวิลคอกซัน

       ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดเต้านมออกมีคะแนนความสุขเพิ่มขึ้นภายหลังการให้การปรึกษาแบบรายบุคคลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดเต้านมออกที่ได้รับการให้การปรึกษาแบบรายบุคคลมีคะแนนความสุขเพิ่มสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

THE EFFECTS OF INDIVIDUAL COUNSELING ON THE ENHANCEMENT OF HAPPINESS IN BREAST CANCER PATIENTS AFTER MASTECTOMY

 

Abstract

       The objectives of this research were to 1) compare the happiness in breast cancer patients after mastectomy before and after individual counseling in the experimental group; (2) compare the happiness in breast cancer patients after mastectomy between the experimental group and control group. Sixteen breast cancer after mastectomy were selected by purposive sampling from Inpatient Department. Then, they were divided by simple random sampling into 2 groups: an experimental group and a control group, 8 each. The experimental group received the individual counseling programs 8 sessions (50 minutes each) for a total 64 sessions. The instruments were the individual counseling program and the happiness questionnaire which had the Cronbach’s alpha coefficient .88. Data were analyzed by the Mann-Whitney U Test and the Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test.

       Research findings revealed that:

       1) The breast cancer patients with mastectomy had the happiness score after the individual counseling program higher than before with statistically significant at .05 and

       2) The breast cancer patients with mastectomy who received the individual counseling program had the happiness score higher than the control group with statistically significant at .05.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-06-30

How to Cite

กอแก้ว ส., & วงษ์ทิม ส. (2017). ผลของการให้การปรึกษาแบบรายบุคคลที่มีต่อการเสริมสร้างความสุขในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดเต้านมออก. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, 9(1), 94–104. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/94804

Issue

Section

Research Articles