การศึกษาคุณลักษณะของการเป็นพ่อแม่วัยรุ่นในบริบทภาคกลางของไทย

Authors

  • มาณวิภา พัฒนมาศ Srinakharinwirot university
  • พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ Srinakharinwirot university
  • สุขอรุณ วงษ์ทิม Sukhothai Thammathirat Open University
  • พิศมัย รัตนโรจน์สกุล Srinakharinwirot university

Keywords:

คุณลักษณะของการเป็นพ่อแม่วัยรุ่น, พ่อแม่วัยรุ่นในบริบทภาคกลางของไทย, adolescent, parenthood, adolescent parenthood in the context of central Thailand

Abstract

          พ่อแม่วัยรุ่นยังเป็นปัญหาสำคัญที่ท้าทายวงการสาธารณสุขไทยในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลถึงคุณภาพของประชากรรุ่นใหม่ในอนาคต ทั้งนี้คุณลักษณะของการเป็นพ่อแม่มีอิทธิพลสำคัญต่อความสุขและความสำเร็จของเด็กในอนาคต โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นชีวิตวัยเด็ก การวิจัยนี้มุ่งศึกษาในเชิงปรากฏการณ์ความหมายของคุณลักษณะของการเป็นพ่อแม่วัยรุ่นในบริบทภาคกลางของไทยที่มีความสำคัญต่อการเลี้ยงดูลูก โดยประชากร คือ พ่อแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่มีลูกคนเดียวและมีอายุไม่เกิน 3 ปี ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเชิงปรากฏการณ์ จำนวน 6 คู่ ได้รับการสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงจัดสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เพื่อนำไปสู่การสร้างแบบสอบถามคุณลักษณะการเป็นพ่อแม่วัยรุ่น เก็บข้อมูลกับตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ จำนวน 250 คู่ แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

          ผลการวิจัย แสดงให้เห็นความหมายของคุณลักษณะการเป็นพ่อแม่วัยรุ่นในบริบทภาคกลางของไทยที่มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเจตคติต่อการเป็นพ่อแม่วัยรุ่น ซึ่งต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองและมีความเชื่อว่าสามารถเลี้ยงดูลูกได้ 2) ด้านบทบาทการเป็นพ่อแม่วัยรุ่น ควรมีความรับผิดชอบและการจัดการกับลูกได้อย่างเหมาะสม 3) ด้านความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูก ต้องมีความเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็กและความสามารถของเด็กแต่ละวัย 4) ด้านพันธะผูกพันระหว่างพ่อวัยรุ่นกับแม่วัยรุ่น ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในการเลี้ยงดูลูก และ 5) ด้านการสนับสนุนทางสังคม ควรได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์ ทางวัตถุ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เลี้ยงดูลูกได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า มีค่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ น้ำหนักองค์ประกอบแต่ละด้านมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

 

A STUDY OF CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT PARENTHOOD IN THE CONTEXT OF CENTRAL THAILAND


Abstract

           Adolescent parents constitute an important problem that challenges the Thai public health system and an effective solution which could influence new generations in the future. The characteristics of parental influences the success of children and their happiness in the future, especially at a young age. The purposes of this research were to study phenomenal methods in terms of their meaning of the characteristic factors of adolescent parenthood in the context of central Thailand which is important in terms of nurturing children. The population of this research were adolescent parents from the ages of fifteen to nineteen years old who have one child and not above three years of age. The sample used in the phenomenal study consisted of six pairs of adolescent parents the in depth interviews. Later and a focus group discussion were conducted with five experts that contributed to the establishment of the characteristics of adolescent parenthood in central Thailand questionnaire. Data were also collected from the 250 adolescent parents for a factor analysis study and analyzed by using confirmatory factor analysis.

            The research revealed characteristic factors of adolescent parenthood in the context of central Thailand composed of five desirable characteristics including the adolescent parental attitude. 1) The adolescent parental attitude they must accept their role changing and beliefs about their own parenting abilities role. 2) The adolescent parental role, they should accept responsibility and manage the behavior of children appropriately. 3) The comprehension of child raising, they should understand of child development and their ability by age. 4) The interpersonal bonding, they must be committed to maintain a proper relationship to nurture their children together. 5) The social support, they should require emotional, tangible, and informational support to nurture their children with quality. Confirmatory factor analysis significantly demonstrates that these five components had high factor loading at .01.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

มาณวิภา พัฒนมาศ, Srinakharinwirot university

Registered nurse, professional level

Kanchanaburi provincial public health office

พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, Srinakharinwirot university

Asst. Prof. Dr.

Srinakharinwirot university

สุขอรุณ วงษ์ทิม, Sukhothai Thammathirat Open University

Asst. Prof.Pol.Lt.Col. Dr.

Sukhothai Thammathirat Open University


พิศมัย รัตนโรจน์สกุล, Srinakharinwirot university

Asst. Prof. Dr.

Srinakharinwirot university

Published

2017-06-30

How to Cite

พัฒนมาศ ม., ศรีสวัสดิ์ พ., วงษ์ทิม ส., & รัตนโรจน์สกุล พ. (2017). การศึกษาคุณลักษณะของการเป็นพ่อแม่วัยรุ่นในบริบทภาคกลางของไทย. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, 9(1), 13–23. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/90912

Issue

Section

Research Articles