ผลการปรึกษาแนวโลกอสต่อความหมายในชีวิตของผู้สูงอายุโรคมะเร็ง

Authors

  • พัชร์ณัฏฐ์ เร็วไธสง
  • วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์

Keywords:

ผู้สูงอายุ, การปรึกษาแนวโลกอส, ความหมายในชีวิต, elderly, logotherapy, meaning in life

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรึกษาแนวโลกอสต่อความหมายในชีวิตของผู้สูงอายุโรคมะเร็ง ตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป เพศหญิง ที่รักษาตัวด้วยโรคมะเร็งเต้านม จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดความหมายในชีวิต และโปรแกรมการปรึกษาแนวโลกอส ดำเนินการวิจัยโดยให้ผู้สูงอายุได้รับการปรึกษาแนวโลกอสเป็นรายบุคคล จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 45 นาที วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ เปรียบเทียบผลการทดลอง 3 ระยะ คือ ก่อนทดลอง หลังทดลอง และติดตามผลหลังการทดลอง 2 สัปดาห์

          ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุโรคมะเร็ง ที่ได้รับการปรึกษาแนวโลกอส มีคะแนนความหมายในชีวิต ในระยะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีขนาดอิทธิพล 2.88 และมีคะแนนความหมายในชีวิต ในระยะติดตามผล สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีขนาดอิทธิพล 3.83THE EFFECTS OF LOGOTHERAPY ON MEANING IN LIFE OF THE ELDERLY WITH CANCER

 

Abstract

          The purpose of this research was to study the effects of logotherapy on meaning in life of the elderly with cancer. The sample consisted of eight elderly women who were taken the treatment of breast cancer. The instruments were the meaning in life questionnaire and logotherapy individual counseling program. The samples were taken the individual counseling for 12 sessions of 45 minutes. The data collection procedure was divided into three phases: the pre-test, post-test, and the follow-up. The data were analyzed by repeated-measure analysis of variance.

          The results revealed that the elderly woman with cancer who were taken the logotherapy in the posttest phase was higher than the meaning in life score of the score of them in the pretest phase at a level of .001. The effect size was 2.88. The meaning in life score of the elderly woman with cancer who were taken the logotherapy in the follow-up phase was higher than the score of them at a level of .001. The effect size was 3.83.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-30

How to Cite

เร็วไธสง พ., & ทรัพย์วิระปกรณ์ ว. (2017). ผลการปรึกษาแนวโลกอสต่อความหมายในชีวิตของผู้สูงอายุโรคมะเร็ง. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, 9(1), 47–58. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/77619

Issue

Section

Research Articles