ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Authors

  • อมรรัตน์ ศรีวาณัติ
  • อรนันท์ หาญยุทธ

Keywords:

ความพึงพอใจ, คุณภาพบริการ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ป่วยฟอกเลือดที่ศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของผู้ป่วยฟอกเลือดในศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลของผู้ป่วยฟอกเลือดที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่มารับบริการฟอกเลือดศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน  400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1. คำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2. คำถามความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของผู้ป่วยฟอกเลือดในศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้ค่า CVI = 1 และตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) ได้ ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.94  สถิติที่ใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Drescriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติอ้างอิง(Inferential statistics) Independent Samples t-test  และ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1. ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ป่วยฟอกเลือดที่ศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลส่วนใหญ่มีอายุ

มากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 49.5) เป็นเพศชาย (ร้อยละ 59.5) และ เพศหญิง (ร้อยละ 41.5) ระดับประถมศึกษา(ร้อยละ 35.8)  อาชีพ พ่อบ้าน/แม่บ้าน (ร้อยละ 31.8) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 60.0)  สถานภาพสมรสคู่/สมรส (ร้อยละ 69.8)  ใช้สิทธิประกันสุขภาพ (ร้อยละ 40.0)  เหตุผลที่เลือกใช้บริการคือ แพทย์แนะนำให้มาที่ศูนย์นี้ (ร้อยละ 46  ) ระยะเวลาที่ใช้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม น้อยกว่า 3 ปี  (ร้อยละ 55.8)    ระยะเวลาที่ใช้บริการที่ ศูนย์ไตเทียมแห่งนี้ 1- 3 ปี (ร้อยละ 55.8)  ความถี่ในการได้รับการฟอกเลือด 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 53.0)

  1. ความพึงพอใจของผู้ป่วยฟอกเลือดต่อคุณภาพบริการของศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลโดยรวมของทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.090, SD .454) เรียงลำดับดังนี้ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ (x̄ = 4.206, SD .565) รองลงมา คือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (x̄= 4.199, SD .539) และ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ (x̄= 4.177, SD .494)

  1. ผู้ป่วยฟอกเลือดที่ศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มี เหตุผลที่ใช้บริการ ความถี่ใน

การเข้ารับบริการฟอกเลือด และประเภทของศูนย์ไตเทียมที่ใช้บริการแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยด้านสิทธิการเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพบริการ 

Hemodialysis patients, Satisfaction Level, Service Quality.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2017-06-30

How to Cite

ศรีวาณัติ อ., & หาญยุทธ อ. (2017). ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. JOURNAL OF THE POLICE NURSES, 9(1), 187–196. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/76139

Issue

Section

Research Articles