การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Authors

  • ชัชวาล วงค์สารี
  • อรนันท์ หาญยุทธ

Keywords:

กระบวนการพยาบาล, โรคไตวายระยะสุดท้าย, การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, Nursing process, end -stage renal disease, hemodialysis

Abstract

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการรักษาพยาบาล พยาบาลไตเทียมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีความรู้ความชำนาญในการดูแลและเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล การพยาบาลผู้ป่วยในหน่วยไตเทียมเป็นเรื่องที่ละเอียดซึ่งประยุกต์หลักทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มาร่วมดูแล    นอกจากนี้พยาบาลยังต้องชำนาญในเรื่องการประเมินสภาพผู้ป่วยทั้งก่อน ขณะและหลังการฟอกเลือด รู้หลักการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา สามารถนำกระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

The Nursing Process in End - Stage Renal Disease Patiens on Receiving Hemodialysis

Chutchavarn Wongsaree        

Maj,Gen. Orranun Harnyut, Ph.D.

Abstract

          Patients with end-stage renal disease with hemodialysis treatment are complicated. Dialysis nurses and related personnel must have knowledge and expertise in care and patient access individually. Nursing care in dialysis units is delicate with application of sciences and arts principles together in providing care. In addition, nurses must have expertise in patient assessment before, during and after hemodialysis, knowledge of teaching and counseling principles and be able to apply the nursing process in providing care to the  patients with end-stage renal disease treatment with hemodialysis  more effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-01-02

How to Cite

วงค์สารี ช., & หาญยุทธ อ. (2015). การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. JOURNAL OF THE POLICE NURSES AND HEALTH SCIENCE, 6(2), 220–233. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/article/view/27835

Issue

Section

Academic Articles