ชื่อย่อของวารสารพยาบาลตำรวจ (JOURNAL OF THE POLICE NURSES)

คือ JOPN