ชื่อย่อของวารสารพยาบาลตำรวจ

2016-03-12

ชื่อย่อของวารสารพยาบาลตำรวจ (JOURNAL OF THE POLICE NURSES)

คือ JOPN