36123621_tci_629ซึ่งผลการประเมินคุณภาพวารสารดังกล่าวมีผลครอบคลุมบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562