การลงตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป มีค่าใช้จ่ายจำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

      1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ จำนวน 2 คน คนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

      2. ค่าดำเนินการต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษใน Abstract การลงเนื้อหาบทความในโปรแกรมจัดทำวารสาร การออกแบบกราฟิกในบทความ การจัดส่วนประกอบของบทความให้เรียบร้อย สวยงาม รวมเป็นเงิน 2,500 บาท