Announcements

ขอปรับเปลี่ยนระบบการรับเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์

2019-01-17

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอปรับเปลี่ยนระบบการรับเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป