Announcements

ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงตีพิมพ์บทความในวารสาร

2021-07-15

การลงตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป มีค่าใช้จ่ายจำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)