Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยลงตีพิมพ์หรือกำลังรอตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
  • เรื่องที่เป็นรายงานการวิจัย ได้เขียนตามความเป็นจริง โดยเฉพาะผลการวิจัย ส่วนเรื่องที่เป็นบทความวิชาการ ได้เขียนบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา และได้อ้างอิงผลงานผู้อื่นเมื่อมีการนำผลงานมาใช้
  • เรื่องที่เป็นรายงานการวิจัย โครงร่างวิจัยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  • เรื่องที่เป็นวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ต้นฉบับที่ส่งมาลงตีพิมพ์ได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
  • ได้จัดเตรียมต้นฉบับอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน” ทุกประการ
  • ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อความและข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการสะกดและการเว้นวรรคแล้ว

Author Guidelines

ในการส่งเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี (Journal of Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi) กองบรรณาธิการวารสารขอให้ผู้เขียนปฏิบัติ ดังนี้

    1. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของวารสาร และจัดการข้อมูลส่วนตัว โดยศึกษาวิธีการปฏิบัติจากเมนู “Manual” ที่เมนูย่อย “For Author” ซึ่งปรากฏที่ด้านขวามือของหน้านี้ จากนั้นเลือกหัวข้อ การสมัครสมาชิก (Register) ซึ่งมี 2 รูปแบบ และหัวข้อ การจัดการข้อมูลส่วนตัว (Profile)

    2. จัดเตรียมต้นฉบับตาม "คำแนะนำสำหรับผู้เขียน (Author Guidelines)" ซึ่งปรากฏที่เมนูด้านบนของหน้านี้

    3. ส่งต้นฉบับมายังวารสาร โดยเลือก "ส่งบทความใหม่ (Make a new submission)" ซึ่งปรากฏที่ด้านบนของหน้านี้ ภายใต้หัวข้อ "ส่งบทความ (Submission)" โดยศึกษาวิธีการปฏิบัติจากเมนู “Manual” ที่เมนูย่อย “For Author” ซึ่งปรากฏที่ด้านขวามือของหน้านี้ จากนั้นเลือกหัวข้อ การส่งบทความ (Submission)

Research Report (รายงานการวิจัย)

รายงานการวิจัยที่รับลงตีพิมพ์ คือ รายงานการวิจัยทางการพยาบาล (ด้านการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และการบริหารการพยาบาล) และการสาธารณสุข โดยผู้เขียนต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา ยังไม่เคยลงตีพิมพ์หรือกำลังรอตีพิมพ์ในวารสารอื่น และโครงร่างวิจัยต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Academic Article (บทความวิชาการ)

บทความวิชาการที่รับลงตีพิมพ์ คือ บทความวิชาการทางการพยาบาล (ด้านการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และการบริหารการพยาบาล) และการสาธารณสุข โดยผู้เขียนต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา และยังไม่เคยลงตีพิมพ์หรือกำลังรอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

Special Article (บทความพิเศษ)

บทความพิเศษที่รับลงตีพิมพ์ เป็นบทความสั้น ๆ ที่รวบรวมหรือเรียบเรียงขึ้น อาจเป็นประสบการณ์/ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจทางการพยาบาลและการสาธารณสุข โดยผู้เขียนต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา และยังไม่เคยลงตีพิมพ์หรือกำลังรอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

Privacy Statement

ชื่อ-ชื่อสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุดพร้อมสาขา ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน และอีเมลของผู้เขียนที่ปรากฏในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี กองบรรณาธิการนำมาใช้เพื่อการดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี บุคคลอื่นไม่สามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้