ความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการเป็นพลเมืองโลก The Happiness of Rajamangala University of Technology Students toward World Civics

Main Article Content

นพลักษณ์ หนักแน่น
สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการเป็นพลเมืองโลก กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง จำนวน 384 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามระดับความสุขของนักศึกษาไทยในการเป็นพลเมืองโลก มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการเป็นพลเมืองโลกโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 3.03, SD = 0.306) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความสุขมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (X = 3.21, SD = 0.420) ด้านการเรียนและสติปัญญา (X = 3.10, SD = 0.402) ด้านสังคม (X = 3.10, SD = 0.374) และด้านเศรษฐกิจ(X = 3.00, SD = 0.466) ส่วนระดับความสุขมาก คือ ด้านจิตใจและอารมณ์ (X = 2.94, SD = 0.361) และด้านสุขภาพ (X = 2.80, SD = 0.372)

The Happiness of Rajamangala University of Technology Students toward World Civics

This research aims to study the Happiness of Rajamangala University of Technology Students toward World Civics. The sample was 384 the Undergraduate students of the Rajamangala university of Technology in academic year 2015 with using stratified random sampling method (Stratified Random Sampling). The Data collection tools were the questionnaires of level happiness of Thai students toward World Civics. The reliability of Cronbach’s Alpha Coefficient were 0.95. Data analysis was frequency percentage mean (X) and standard deviation (SD).
The result of this research show that The level Happiness of Rajamangala University of Technology students toward World Civics was at the highest level (X = 3.03, SD = 0.306). Moreover, the subject with the highest level Happiness were the moral (X = 3.21, SD = 0.420) the academic and intellectual (X = 3.10, SD = 0.402), the social (X= 3.10, SD = 0.374) and the economic (X = 3.00, SD = 0.466). The high level happiness were the psychological and emotional (X= 2.94, SD = 0.361) and the health (X = 2.80, SD = 0.372).


Article Details

How to Cite
หนักแน่น น., & นนทสวัสดิ์ศรี ส. (2016). ความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการเป็นพลเมืองโลก The Happiness of Rajamangala University of Technology Students toward World Civics. Kuakarun Journal of Nursing, 23(1), 87–101. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/62401
Section
Research Articles