ศักยภาพโดดเด่นของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับสูง โรงพยาบาลทั่วไป

Main Article Content

พิลักษณ์ระวี ระหว่างบ้าน
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพโดดเด่นที่จ�าเป็นของผู้บริหารทางการพยาบาล ระดับสูง โรงพยาบาลทั่วไปรวบรวมความคิดเห็นจากหัวหน้าพยาบาลและรองหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป จ�านวน 140 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดยใช้แบบสอบถามมาตร ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีดัชนีความตรงตามเนื้อหาทั้งฉบับ (CVI) .91 และค่าความเที่ยง สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค .97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพโดดเด่นที่จ�าเป็นของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในต�าแหน่งของผู้ บริหารทางการพยาบาลระดับสูงโรงพยาบาลทั่วไป เรียงตามล�าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การท�างานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย (Mean = 4.65 SD = .49) การสร้างแรงบันดาลใจ ใจตนเอง (Mean = 4.59 SD = .52) กลยุทธ์การจัดการและการบริหารจัดการผู้ที่มีศักยภาพ โดดเด่น (Mean = 4.51 SD = .51) ความสามารถปฏิบัติงานที่ท้าทาย (Mean = 4.51 SD = .52) ทักษะการสื่อสาร (Mean = 4.43 SD = .52) การก้าวทันความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Mean = 4.38 SD = .55) และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม (Mean = 4.33 SD = .55)

The Talented Nurse Executives, General Hospitals

This study aimed to study the talented nurse executives in general hospitals. By collecting opinions of 140 executives nurses. The stratified random sampling method was used together with 5 levels of rating scale questionnaires with the content validity index (CVI) at .91. The Cronbach’s Alpha coefficient reliability was.97. Descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation was used in data analysis. Research finding revealed that the essentials competencies of talented nurse executives in general hospital were arranged from the highest mean to the lowest mean as follows: teamwork and network (Mean = 4.65 SD = .49), self inspiration (Mean = 4.59 SD = .52), strategic management and talent management (Mean = 4.51 SD = .51), ability to handle a challenging job (Mean = 4.51 SD = .52), communication skill (Mean = 4.43 SD = .52), keep up to date in knowledge and technology (Mean = 4.38 SD = .55) and innovation creativity (Mean = 4.33 SD = .55).

Article Details

How to Cite
ระหว่างบ้าน พ., & ศรีสถิตย์นรากูร บ. (2016). ศักยภาพโดดเด่นของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับสูง โรงพยาบาลทั่วไป. Kuakarun Journal of Nursing, 22(1), 35–47. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/46837
Section
Research Articles