วารสารเกื้อการุณย์ ขอขอบคุณทุกบทความที่ส่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขึ้นสู่ฐานข้อมูลที่สูงขึ้น และเราจะพัฒนาต่อเพื่อให้บทความที่ส่งเข้ามาเผยแพร่ได้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการพยาบาลและสาธารณสุขต่อไป