ได้อะไรจากการประเมิน Provincial healthcare network certification

Authors

  • สมศักดิ์ เทียมเก่า สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

References

1. กรมการแพทย์. แนวทางการประเมินสถานพยาบาล ด้านโรคหลอดเลือดสมอง [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึง เมื่อ 2 พ.ค. 2562]. เข้าถึงได้จาก: http://www. thaineuroinfo.com/th/wp-content/uploads/20 18/12/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7 %E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0% B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9 B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E 0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8 %AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99 %E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0 %B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B 8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9 A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E 0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8 %B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97% E0%B8%B5%E0%B9%88-1-2561.pdf

2. Tiamkao S. Development of the stroke service system in the 7th Health Zone (Roi Et, Khon Kaen, Maha Sarakham and Kalasin province). J Thai Stroke Soc 2019;18(1):25-41

Downloads

Published

2019-12-23

How to Cite

1.
เทียมเก่า ส. ได้อะไรจากการประเมิน Provincial healthcare network certification. J Thai Stroke Soc [Internet]. 2019 Dec. 23 [cited 2024 Jun. 20];18(3):43. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jtss/article/view/230832

Issue

Section

Invited Commentary