About the Journal

ความเป็นมา

วารสารสมาคมรังสีรักษาแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดและตีพิมพ์เป็นรูปเล่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994) โดยจด ISSN 0859-2616 และมีชื่อรองว่ามะเร็งวิวัฒน์ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Samakhom Rangsi Ruksa Haeng Prathet Thai

พศ. 2562 (ค.ศ.2019) ปีที่ 25  ฉบับที่ 2 งดตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยเผยแพร่ออนไลน์อย่างเดียว และจด ISSN online เป็น 2673-0154 จดทะเบียนเป็นชื่อภาษาไทยว่า มะเร็งวิวัฒน์ โดยหอสมุดแห่งชาติให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Mareng Wiwat แต่ชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในวารสารคือ  Journal of Thai Association of Radiation Oncology

กันยายน พ.ศ.2562  ขอรับการประเมินคุณภาพจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ธันวาคม พ.ศ.262 ได้รับการประกาศผลการประเมินเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 โดยผู้ประเมินให้ความเห็นว่าชื่อภาษาไทยและอังกฤษไม่สอดคล้องกัน กองบรรณาธิการเห็นควรให้จด ISSN ใหม่ในชื่อภาษาอังกฤษอย่างเดียว

พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อภาษาอังกฤษจึงขอจดทะเบียนชื่อวารสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวว่า Journal of Thai Association of Radiation Oncology และงดใช้ชื่อภาษาไทยว่ามะเร็งวิวัฒน์ โดยขอจด ISSN: 2730-177X (Online)

Focus and Scope  (วัตถุประสงค์และขอบเขต)

วารสารมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง และงานด้านฟิสิกส์การแพทย์ รังสีเทคนิค และการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านโรคมะเร็ง
  3. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
  4. เพื่อเป็นวารสารเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

ขอบเขตการรับ

บทความวิชาการในสาขาด้านรังสีรักษา มะเร็งวิทยา ฟิสิกส์การแพทย์ การพยาบาลด้านมะเร็ง รังสีเทคนิค

Types of Articles (ประเภทบทความที่รับ)

  1. บทบรรณาธิการ (Editorial) เป็นบทแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือแนวทางการรักษา ศึกษา ค้นคว้าวิจัยทาง วิชาการที่ยังใหม่
  1. นิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) และรายงานผู้ป่วย (Case Report) ซึ่งเป็นผลงานการศึกษา หรือวิจัยของผู้เขียน เอง หรือรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ
  1. บทฟื้นฟูทางวิชาการ (Review articles) เป็นการรวบรวมสรุปหรือวิจารณ์ความก้าวหน้าทางวิชาการ ในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง
  1. ปกิณกะ (Miscellany) เป็น บทความทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา หรือการรวบรวมบันทึก การอภิปราย บทคัดย่อวารสารที่น่าสนใจ หรือจดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to editor)

Peer Review Policy (นโยบายการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Publication Frequency (กำหนดการตีพิมพ์)

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี  ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  และ  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Language (ภาษาที่รับพิมพ์)

  • ภาษาไทย
  • English

Publisher (เจ้าของ/สำนักพิมพ์)

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

Open Access Policy (นโยบายการเข้าถึงแบบเสรี)

วารสารฉบับนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเสรี (open access) บนหลักการที่จะทำให้ผลงานการวิจัยได้เผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างอิสระ และสนับสนุนต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ต่อกันในระดับโลกให้มีมากยิ่งขึ้น