The process of treatment among drug dependent patient

Authors

  • ศิริรัตน์ นิตยวัน McCormick Faculty of Nursing, Payap University
  • นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ Thanyarak Chiang Mai Hospital
  • อรัญญา แพจุ้ย Thanyarak Chiang Mai Hospital

Keywords:

Drug dependent, Treatment

Abstract

Consumption of illicit drugs is a global issue. Thailand is one of many countries that have a large number of illicit drugs dependent. Drug abuse has both direct and indirect effects on drug users. The direct effect is the deterioration of physical and mental health, while the indirect effects involve people around them as a result of their behavior. Not only are they unable to hold their job or to take care of themselves, which will turn into a burden on society, but there is also the risky behavior of drug dependent which is harmful.

This article presents knowledge of addictive substances, causes of addiction, and drug addiction mechanisms. It is also presents the treatment guidelines for drug users in Thailand which are starting from screening and rate for the severity of addiction. The patients on drugs were sent for treatment according to the severity level of addicted. The treatment may varies in duration and has wide variety of treatments for drug dependent patients but the most important treatment is a continuum of monitoring and control system, and the follow up to community level. These are vital parts to help those who undergo therapy to live without returning to drugs. In order to provide appropriate and continuity of care, the healthcare personnel who are involved in the care of drug dependent patients should have the knowledge of treatment guidelines. Therefore the patients are able to receive effective treatment and ongoing care and can prepare themselves to return to community.

References

ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557; 2557. [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561]. เข้าถึงได้จาก http://www.sisaket.go.th/drug_ssk/ download/YBZrUpZ1d07Okvx4b.pdf.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ปี 2560; 2560. [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561]. เข้าถึงได้จาก http:// www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER051/GENERAL/DATA0000/00000611. PDF

สำนักงานปราบปรามยาเสพติด. ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ประจำปี 2559; 2560. [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561]. เข้าถึงได้จาก https://www.oncb.go.th/ DocLib/2559.pdf

เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใยและคณะ. กระบวนการเข้าสู่การบำบัดรักษาเพื่อเลิกใช้ยาบ้าด้วยความสมัครใจ ของเยาวชนไทย. วารสารสมาคมนักวิจัย 2557;19(2):36-44.

World Health Organization. Lexicon of Alcohol and Drug Term [Internet]. 1994 [cited 2017 Nov 9]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/39461/ 1/9241544686_eng.pdf

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดร. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.udon-nccd.com/2522.php (9 พฤศจิกายน 2560).

คม เหล่าบุตรสา. ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดของผู้ต้องหาในคดีเสพยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ. [รายงานการค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต; 2557.

ทิพาวดี เอมาวรรธนะ. จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2547.

ศูนย์วิจัยยาเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สมองและกลไกการ เสพติด; 2560 [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560]. เข้าถึงได้จาก http://www.ihr. chula.ac.th/t3_files/brain_drug.pdf

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่. ขั้นตอนการบำบัดรักษาผู้เสพยาและสารเสพติด. เชียงใหม่: ไอเดีย กรุ๊ป ปริ้นติ้ง แอนด์ แอดเวิร์ไทซิ่ง; 2555.

อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ บรรณาธิการ. คำแนะนำการดูแลผู้มีปัญหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน สำหรับบุคลากรทงการแพทย์ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ. เชียงใหม่: แบรนด์ดิเพล็กซ์; 2558.

ศูนย์วิทยบริการ อย. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560. [ระบบออนไลน์]. แหล่ง ที่มา http://203.157.72.106/fulltext2/206.pdf (15 กุมภาพันธ์ 2561).

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www2.djop.go.th/media/k2/attachments/01020001.pdf (9 พฤศจิกายน 2560).

อาภาศิริ สุวรรณานนท์, ชาติชาย มหาคีตะ, กันณวัน ฟิลลิปส์, และสุจิตรา ฉายปัญญา. การวิจัยเพื่อ ศึกษารูปแบบการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต; 2556.

Downloads

Published

2018-06-01

How to Cite

นิตยวัน ศ., รังสิเวโรจน์ น., & แพจุ้ย อ. (2018). The process of treatment among drug dependent patient. Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office, 24(1), 15–27. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/196098

Issue

Section

Academic Articles