การศึกษาประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในวิชาการพยาบาลสูงอายุ

Authors

  • พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
  • ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล

Keywords:

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก, สมรรถนะของผู้เรียน

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)