สาระสำคัญจากการประชุม Rehabilitation 2030: a call for action

สาระสำคัญจากการประชุม Rehabilitation 2030: a call for action

Authors

  • บุษกร โลหารชุน Sirindhorn National Medical Rehabilation Institute

Keywords:

rehabilitation

Abstract

-

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

บุษกร โลหารชุน, Sirindhorn National Medical Rehabilation Institute

Deputy Director, Sector of Health System Development, SNMRI

References

1. World Health Organization. เอกสารประกอบการประชุม Rehabilitation 2030: a call for action, concept note. 2017, Geneva, Switzerland: WHO Press.
2. World Health Organization and The World Bank, World report on disability. 2011, Geneva, Switzerland: WHO Press.
3. World Health Organization (2015). WHO global disability action plan 2014–2015. Better health for all people with a disability. WHO Press: Geneva, Switzerland.
4. World Health Organization, World Health Statistics 2016. Monitoring Health for the SDGs. 2016, Geneva, Switzerland: WHO Press.
5. United Nations. Sustainable Development Knowledge Platform. Sustainable Development Goals. 2015 [cited 2017 14 February]; Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
6. World Health Organization. Rehabilitation in health systems. 2017, Geneva, Switzerland: WHO Press.
7. World Health Organization. Rehabilitation 2030: a call for action, call for action. 2017, Geneva, Switzerland: WHO Press.

Downloads

Published

2017-04-27