ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Economic sufficiency)

Authors

  • อภิชนา โฆวินทะ

Keywords:

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2559 นี้ ราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์
ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ได้จัดทำปกพิเศษและบทความพิเศษเพื่อ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่เสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา
บทความพิเศษ ในหลวง ร. 9 กับงานเวชกรรมฟื้นฟูใน
ประเทศไทย เรียบเรียงโดยคณาจารย์อาวุโส ได้แก่ ศ.กิตติคุณ
นายแพทย์เสก อักษรานุเคราะห์, ศ.คลินิกเกียรติคุณ แพทย์
หญิงอรฉัตร โตษยานนท์ และพลตรีหญิงเพื่องพ้า คุณาดร ทั้ง 3
ท่าน ได้ร่วมเรียบเรียงข้อมูลในอดีตที่พระองค์ทรงพระราชทาน
เครื่องมือทางกายภาพบำบัด, เงินทุนและที่ดินพระราชทาน
ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสำคัญของประเทศไทย ได้แก่
โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสภา
กาชาดไทย
สิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานเป็นเบื้องต้นนั้น สอดคล้อง
กับ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระองค์ได้ทรงชี้นำให้
ปวงประชาชนชาวไทยได้ตระหนักและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิต เพื่อนำความผาสุขและความเจริญมาให้แก่
ตนเอง, ครอบครัว และประเทศชาติ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เสา คือ
- 3 ห่วง ได้แก่ พอประมาณ, มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน และ
- 2 เสา ได้แก่ ความรู้ และ คุณธรรม
อนึ่ง หน้าปกเวชศาสตร์ฟื้นฟูสารฉบับสุดท้ายของปี 2559
นี้ กองบรรณาธิการได้นำบทร้อยกรองที่ไพเราะและสะท้อนถึง
ความจงรักภักดีของเหล่าสมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
ต่อองค์พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ประพันธ์โดย คุณอภิชญา
วรพันธ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และขอขอบพระคุณผู้ประพันธ์
ที่อนุญาตให้นำบทร้อยกรองดังกล่าวมาใช้ในวาระสำคัญนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-12-30