ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพของการใช้งานรยางค์บนและล่างใน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง ณ รพ.รามาธิบดี

ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพของการใช้งานรยางค์บนและล่างใน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง ณ รพ.รามาธิบดี

Authors

  • นวรัชต์ อุตรารัขต์กิจ Rehabilitation Medicine Department, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital
  • นัดดา รีชีวะ
  • พรรณเพชร ศิริรัตน์
  • พิธากร ธำรงเลาหะพันธุ์
  • วารี จิรอดิศัย

Keywords:

functional outcomes, stroke rehabilitation, outpatient-based rehabilitation

Abstract

Objective: To study upper and lower limb function of sub-acute and chronic stroke patients after outpatient-based rehabilitation.

Study design: Descriptive, retrospective study

Setting: Stroke rehabilitation clinic at Ramathibodi Hospital

Subjects: Stroke patients aged more than eighteen years who underwent rehabilitation during September 2011 to August 2013

Methods: The data was collected from medical recordsbefore, and after rehabilitation program every 3 months until 15months. Functional scales were measured by the Ramathibodimodification of Box and Block Test (R-BBT), Functional ReachTest (FRT), Gait Velocity (GV) and Berg Balance Scale (BBS).

Results: The data were recruited from 48 stroke patients withaverage age of 55.9 (SD 16.4) years; 34 males 14 females;27 ischemic, 20 hemorrhagic and 1 ischemic and hemorrhagicstroke; 18 sub-acute, 30 chronic stroke; 22 left sided, 23right sided-weakness and 3 bilateral weakness. Therehabilitation program was OPD-based. The R-BBT and theBBS were statistically significantly improved in the first trimesterin both sub-acute and chronic groups. The mean differencescore (95%CI) of the R-BBT in sub-acute and chronic groupswere 10.75 (4.24-17.25) and 3.37 (0.48-6.26) points, respectivelyand 7.78 (3.33-12.22), 5.50 (1.55-9.44) points for the BBS. The GV was statistically significant improved in the first and secondtrimesters only in sub-acute group and the mean differenceof score (95%CI) were 0.19 (0.08-0.30) and 0.08 (0.01-0.14)m/s, respectively. The FRT showed no statistically significantchange.

Conclusion: After receiving an outpatient-based rehabilitation program at Ramathibodi Hospital, the RBBT and the BBS of the sub-acute stroke patients were statistically significant improved in the first trimester in both sub-acute and chronic groups. The GV was significantly improved in the first and second trimester only in sub-acute group. FRT was not significant change.

References

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย. สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ; 2551 [เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2556]. เข้าถึงได้จาก: http://thaistrokesociety.org/purpose/

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 – 2563. 2553; หน้า 17.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ พ.ศ.2546-2555 [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ; 2555 [เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2556]. เข้าถึงได้จาก: http://bps.ops.moph.go.th/

กระทรวงสาธารณสุข. สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2543. 2543; หน้า 77.

Kuptniratsaikul V, Kovindha A, Dajpratham P, Piravej K. Main outcomes of stroke rehabilitation: a multi-centre study in Thailand. J Rehabil Med. 2009;41:54–8.

Jorgensen HS, Nakayama H, Raaschou HO, Larsen JV, Steier M, Olsen TS. Outcome and time course of recovery in stroke. Part II: time course of recovery. The Copenhagen Stroke Study. Arch Phys Med Rehabil. 1995;76:406-12.

Langhammer B, Stanghelle JK, Lindmark B. An evaluation of two different exercise regimens during the first year following stroke: a randomized controlled trial. Physiother Theory Pract. 2009;25:55–68.

Dean CM, Richard CL, Malouin F. Task-related circuit training improves performance of locomotor tasks in chronic stroke: a randomized, controlled pilot trial. Arch Phys Med Rehabil. 2000;81:409-17.

Rimmer JH, Riley B, Creviston T, Nicola T. Exercise training in a predominantly African-American group of stroke survivors. Med Sci Sports Exerc. 2000;32:1990-6.

Eng JJ, Chu KS, Kim CM, Dawson AS, Carswell A, Hepburn KE. A community-based group exercise program for persons with chronic stroke. Med Sci Sports Exerc. 2003;35:1271-8.

Thamronglaohaphan P, Chira-Adisai W, Wongphaet P. Compare correlation of upper extremities assessment in stroke patients by Ramathibodi modification of Box and Block Test with Fugl-Meyer Assessment of sensorimotor recovery after stroke. The 2010 Asian Congress of Neuro Rehabilitation; 2010 December 5- 8; Pattaya, Thailand.

Mathiowetz V, Volland G, Kashman N, Weber K. Adult norms for the Box and Block Test of manual dexterity. Am J Occup Ther. 1985;39:386-91.

Rödén-Jüllig A, Britton M, Gustafsson C, Fugl-Meyer A. Validation of four scales for the acute stage of stroke. J Int Med. 1994;236:125-36.

Leurer MK, Fisher I, Neeb M, Schwartz I, Carmeli E. Reliability and validity of the modified functional reach test at the sub-acute stage post-stroke. Disabil Rehabil. 2008;31:243-48.

Tilson JK, Sullivan KJ, Cen SY, Rose DK, Koradia CH, Azen SP, et al. Meaningful Gait Speed Improvement During the First 60 Days Poststroke: Minimal Clinically Important Difference. J Am Phys Ther Assoc. 2010;90:196-208.

Stevenson TJ. Detecting change in patients with stroke using the Berg Balance Scale. Aust J Physiother. 2001;47:29-38.

Kwakkel G, Wagenaar RC, Twisk JW, Lankhorst GJ, Koetsier JC. Intensity of leg and arm training after primary middle-cerebral artery stroke: a randomized controlled trial. Lancet. 1999;354:191-6.

Duncan P, Studenski S, Richards L, Gollub S, Lai SM, Reker D, et al. Randomized clinical trial of therapeutic exercise in subacute stroke. Stroke. 2003;34:2173-80.

Pang MY, Harri JE, Eng JJ. A community-based upper-extremity group exercise program improves motor function and performance of functional activities in chronic stroke: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87:1-9.

Kim D, Ko J, Woo Y. Effects of dual task training with visual restriction and an unstable base on the balance and attention of stroke patients. J Phys Ther Sci. 2013;25:1579-82.

Franceschini M, Carda S, Agosti M, Antenucci R, Malgrati D, Cisari C. Walking after stroke: What does treadmill training with body weight support add to overground gait training in patients early after stroke?: a single-Blind, randomized, controlled trial. Stroke. 2009;40:3079-85.

Hidler J, Nichols D, Pelliccio M, Brady K, Campbell DD, Kahn JH, Hornby TG. Multicenter randomized clinical trial evaluating the effectiveness of the lokomat in subacute stroke. Neurorehabil Neural Repair. 2009;23:5-13.

Yen CL, Wang RY, Liao KK, Huang CC, Yang YR. Gait training induced change in corticomotor excitability in patients with chronic stroke. Neurorehabil Neural Repair. 2008;22:22-30.

Patterson SL, Rodgers MM, Macko RF, Forrester LW. Effect of treadmill exercise training on spatial and temporal gait parameters in subjects with chronic stroke: a preliminary report. J Rehabil Res Dev. 2008;45:221-8.

Barbeau H, Visinti M. Optimal outcomes obtained with body weight support combined with treadmill training in stroke subjects. Arch Phys Med Rehabil. 2003;84:1458-65.

Leroux A. Exercise training to improve motor performance in chronic stroke: effects of a community-based exercise program. Int J Rehabil Res. 2005;28:17–23.

Comb SA, Dugan EL, Passmore M, Riesner C, Whipker D, Yingling E, et al. Balance, Balance confidence, and health-related quality of life in persons with chronic stroke after body weight supported treadmill training. Arch Phys Med Rehabil. 2010;91:1914-9.

Blum L, Bitensky NK. Usefulness of the Berg Balance Scale in stroke rehabilitation: a systematic review. J Am Phys Ther Assoc. 2008;88:559–66.

Conradsson M, Lundin-Olsson L, Lindelof N, Littbrand H, Malmqvist L, Gustafson Y, et al. Berg Balance Scale: intrarater test-retest reliability among older people dependent in activities of daily living and living in residential care facilities. Phys Ther. 2007;87:1155–63.

Downloads

Published

2016-08-11