การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการลงเข็มและการบำบัด ด้วยคลื่นกระแทก ในผู้ป่วยโรคพังผืดฝ่าเท้าอักเสบเรื้อรัง: การ ศึกษาแบบสุ่ม

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการลงเข็มและการบำบัด ด้วยคลื่นกระแทก ในผู้ป่วยโรคพังผืดฝ่าเท้าอักเสบเรื้อรัง: การศึกษาแบบสุ่ม

Authors

  • พรศรี ไตรจีวรภรณ์ Physical Medicine and Rehabilitation division Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
  • วิภาวรรณ ลีลาสำราญ Physical Medicine and Rehabilitation division Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

Keywords:

chronic plantar fasciitis, dry needling, extracorporeal shockwave therapy, โรคพังผืดฝ่าเท้าอักเสบเรื้อรัง, การลงเข็ม, การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก

Abstract

Objectives: To compare the effectiveness of dry needling and extracorporeal shockwave therapy in chronic plantar fasciitis.

Study design: Randomized single-blind control trial

Setting: Rehabilitation clinic, Songklanagarind Hospital.

Subjects: Thirty adult patients with chronic plantar fasciitis

Methods: Participants were randomized into 2 groups by block of four. Sixteen patients in group A received treatment with dry needling once a week and 14 patients in group B received treatment with extracorporeal shockwave once a week for 4 weeks. Both groups were educated with plantar-fascia specific stretching exercise. The severity of initial first-step pain assessed by VAS and the Foot Health Status Questionnaire were evaluated at the 0, 1st, 2nd, 4th, 8th and 12th week after the 1st treatment. Compliance of stretching exercise and the numbers of paracetamol taking were recorded by patients after treatment  and foot function) scores were increased significantly in both groups after treatment. There were no statistically significant differences in VAS score, the FHSQ score and the number of medication taking as compared between groups.

Conclusion: Both dry needling and extracorporeal shockwave therapy showed improvement in the treatment of chronic plantar fasciitis by reducing pain and increase foot function with no statistically significant differences as compared between groups.

References

1. McPoil TG, Martin RL, Cornwall MW, Wukich DK, Irrgang JJ, Godges JJ. Heel pain-plantar fasciitis: clinical practice guidelines. J Orthop Sports Phys Ther. 2008; 38:A1-A8
2. Crawford F, Thomson C. Interventions for treating plantar heel pain. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(3):CD000416.
3. Riddle DL, Pulisic M, Pidcoe P, Johnson RE. Risk factor for plantar fasciitis: a matched case-control study. J Bone Joint Surg [Am]. 2003; 85:872-7.
4. Irving DB, Cook JL, Menz HB. Factors associated with chronic plantar heel pain: a systematic review. J Sci Med Sport. 2006; 9:11-22.
5. Sinaeve F, Vandeputte G. Clinical outcome of surgical intervention for recalcitrant infero-medial heel pain. Acta Orthop Belg. 2008;74:483-8.
6. Stuber K, Kristmanson K. Conservative therapy for plantar fasciitis: a narrative review of randomized controlled trials. J Can Chiropr Assoc. 2006; 50:118-33.
7. James D., Robert C. Diagnosis and treatment of plantar fasciitis. Am Fam Physician. 2011;84:676-82.
8. Dizon JN, Gonzalez-Suarez C, Zamora MT, Gambito ED. Effectiveness of extracorporeal shock wave therapy in chronic plantar fasciitis: a meta-analysis. Am J Phys Med Rehabil. 2013;92:606-20.
9. Li-Wei Chou, Mu-Jung Kao, Jaung-Geng Lin. Probable Mechanisms of Needling Therapies for Myofascial Pain Control. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;31: 705327.
10. Tillu A, Gupta S. Effect of acupuncture treatment on heel pain due to plantar fasciitis. .Acupunct Med. 1998;16:66-8.
11. Perez-Millan R, Foster L. Low-frequency electroacupuncture in the management of refractory plantar fasciitis. Med Acupunct. 2001;13:1-6.
12. Cotchett MP, Landorf KB, Munteanu SE. Effectiveness of dry needling and injections of myofascial trigger points associated with plantar heel pain: a systematic review. J Foot Ankle Res. 2010;3:18.
13. Kumnerddee W., Pattapong N. Efficacy of Electro-Acupuncture in Chronic Plantar Fasciitis: A Randomized Controlled Trial. Am J Chin Med. 2012;40:1167-76.
14. Karl B Landorf, Joel A Radford, Susie Hudson. Minimal Important Difference (MID) of two commonly used outcome measures for foot problems. J Foot Ankle Res. 2010; 3: 7.
15. Gollwitzer H, Diehl P, von Korff A, Rahlfs VW, Gerdesmeyer L. Extracorporeal shockwave therapy for chronic painful heel syndrome: A prospective, double blind, randomized trial assessing the efficacy of a new electromagnetic shock wave device. J Foot Ankle Surg. 2007;46:348-57.
16. Digiovanni BF, Nawoczenski DA, Malay DP, Graci PA, Williams TT, Wilding GE, et al. Plantar fascia-specific stretching exercise improves outcomes in patients with chronic plantar fasciitis: A prospective clinical trial with two-year follow-up. J. Bone Joint Surg [Am]. 2006; 88:1775- 81.
17. คณินทร์ เอี่ยมธนาภรณ์. การใช้แผ่นรองส้นเท้า Heel Shoother ใน การรักษาโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ, การศึกษาแบบสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุม. (สารนิพนธ์) สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2554:32.
18. Bennett PJ, Patterson C. The Foot Health Status Questionnaire (FHSQ): a new instrument for measuring outcomes of footcare. J Am Podiatr Med Assoc. 1998;32:87-92.
19. Cotchett MP, Munteanu SE, Landorf KB. Effectiveness of trigger point dry needling for plantar heel pain: a randomized controlled trial. Phys Ther. 2014;94:1083-94.
20. Theodore GH, Buch M, Amendola A, Bachmann C, Fleming LL, Zingas C. Extracorporeal shock wave therapy for the treatment of plantar fasciitis. Foot Ankle Int. 2004;25:290-7.
21. Chew KT, Leong D, Lin CY, Lim KK, Tan B. Comparison of autologous conditioned plasma injection, extracorporeal shockwave therapy, and conventional treatment for plantar fasciitis: a randomized trial. PMR. 2013;5:1035-43.
22. Hsieh YL, Yang SA, Yang CC, Chou LW. Dry needling at myofascial trigger spots of rabbit skeletal muscles modulates the biochemical associated with pain, inflammation and hypoxia. Evid Based Complement Alternat Med. 2012:342165.
23. Cagnie B, Barbe T, De Ridder E, Van Oosterwijck J, Cools A, Danneels L.The influence of dry needling of the trapezius muscle on muscle blood flow and oxygenation.J Manipulative PhysiolTher. 2012;35:685-91.
24. Chae Y, Chang DS, Lee SH, Jung WM, Lee IS, Jackson S, et al. Inserting needles into the body: a meta-analysis of brain activity associated with acupuncture needle stimulation. J Pain. 2013;14:215-22.

Downloads

Published

2016-04-21