ความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันที่ไม่มีอาการ ในผู้เป็นเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศิริราช

ความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันที่ไม่มีอาการ ในผู้เป็นเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศิริราช

Authors

  • สุพักตรา เจษฎาภัทรกุล
  • นวพร ชัชวาลพาณิชย์

Keywords:

prevalence, diabetes mellitus, asymptomaticperipheral arterial disease, risk factor

Abstract

Objective: To study the prevalence of asymptomatic peripheral arterial disease in diabetic patients at Siriraj Hospital.

Study design: A cross-sectional descriptive study

Setting: Siriraj Hospital, Thailand

Subjects: Two hundred and fifty diabetic patients from outpatient diabetes mellitus (DM) clinic between February and April 2014

Methods: Diabetic patients were randomly sampled. All participants were interviewed for background information, co-morbid diseases and current medications. Vascular claudication symptoms were evaluated by using the Edinburgh Claudication Questionnaire. Ankle-brachial index (ABI) and foot protective sensation were also examined and recorded.

Results: Most of the patients were females (57.6 %) with an average age of 61.79 years. Most of them (56%) were diagnosed with diabetes more than 10 years. The majority of the patients (70%) had hypertension as a co-morbid disease and 24% had a history of smoking or current smoking. Forty-three patients (17.2%) had loss protective sensation. The prevalence of peripheral arterial disease (PAD) was 6%. The factor associated with PAD was age 70 years old or older (odds ratio=4.68, 95% CI 1.50-14.68). Furthermore, the prevalence of asymptomatic PAD or atypical symptomatic PAD was 5.2%. The factor associated with asymptomatic or atypical symptomatic PAD was losing protective sensation (odds ratio=14.27, 95% CI 4.15-49.09).

Conclusion: The prevalence of asymptomatic or atypical symptomatic PAD in diabetic patients at the outpatient diabetes mellitus clinic, Siriraj Hospital was 5.2%, and loss of protective sensation was associated with asymptomatic or atypical symptomatic PAD.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. American Diabetes Association Ad. Peripheral arterial disease in people with diabetes. Diabetes Care. 2003;26: 3333-41.
2. Jude EB, Eleftheriadou I, Tentolouris N. Peripheral arterial disease in diabetes-a review. Diabet Med. 2010;27:4-14.
3. Palumbo PJ, Joseph Melton L. Peripheral Vascular Disease
and Diabetes. Diabetes in America, 2nd edition [internet]. 1995 [cite 2014 Dec]:401-8. Available from : http://www. niddk.nih.gov/about-niddk/strategic-plans-reports/Documents/ Diabetes%20in%20America%202nd%20Edition/chapter17.pdf
4. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FG. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). J Vasc Surg. 2007;45 (Suppl S):S5-67.
5. The AmericanCollege of Cardiology Foundation and the American Heart Association, Inc [internet]. Management of Patients With Peripheral Artery Disease;2011[update 2011 Nov ;cite 2014 Dec]available from: http://www.my. americanheart.org/idc/groups/ahamah-public/@wcm/@sop/ @spub/documents/downloadable/ucm_436821.pdf
6. Leng G, Fowkes F. The Edinburghclaudicationquestionnaire: an improved version of the WHO/Rosequestionnaire for use in epidemiological surveys. J ClinEpidemiol. 1992; 45:1101-9.
7. Jude EB, Oyibo SO, Chalmers N, BoultonAJ. Peripheral arterial disease in diabetic and non -diabetic patients: a comparison of severity and outcome. Diabetes Care. 2001; 24:1433-7.
8. Thirapatarapong W, Srisawasdi G. Epidemiology and direct cost of diabetes-related lower extremity amputations at siriraj hospital. J Thai Rehabil Med. 2008;18: 65-9.
9. Premalatha G, Shanthirani S, Deepa R, Markovitz J, Mohan V. Prevalence and risk factors of peripheralvascular disease in a selected South Indian population: the Chennai Urban Population Study. Diabetes Care. 2000; 23:1295-300.
10. Amudha K, Chee KH, Tan KS, Tan CT, Lang CC.Prevalence of peripheral artery disease in urbanhigh-risk Malaysian patients. Int J Clin Pract. 2003;57:369-72.
11. Rhee SY, Guan H, Liu ZM, Cheng SW, Waspadji S, Palmes P, et al. Multi-country study on the prevalence and clinical features of peripheral arterialdisease in Asian type 2 diabetes patients at highrisk of atherosclerosis. Diabetes Res ClinPract. 2007;76: 82-92.
12. Chuengsamarn S, Sangpanich A, Laoopugsin N. Prevalence and risk factors of peripheral arterial disease in type 2 diabetic patients at HRH Princess MahaChakriSirindhorn Medical Center. J Med Assoc Thai. 2010;93(Suppl 2):S32-8.
13. สุธน พรธิสาร, ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา, ทิพาพร ธารวานิช. การศึกษา ความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งและอุดตัน ในผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 2551;8:32-9.
14. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์. แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานที่มีภาวะ แทรกซ้อนที่เท้า: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2556 หน้า 17-8.
15. Xu D, Li J, Zou L, Xu Y, Hu D, Pagoto SL, et al. Sensitivity and specificity of the ankle–brachial index to diagnose peripheral artery disease: a structured review. Vasc Med. 2010;15:361–9.
16. Fowkes FG, Housley E, Cawood EH, Macintyre CC, Ruckley CV, Prescott RJ. Edinburgh Artery Study: prevalence of asymptomatic and symptomatic peripheral arterial disease in the general population. Int. J. Epidemiol. 1991;20:384-92.
17. Pangsuwan S, Chadchavalpanichaya N, Srisawasdi G, Chuenchit T, Kumjorngrid K, Vipawatana J,et al.Prevalence of Risk to Developing Diabetic Foot Ulcer . J Thai Rehabil Med. 2009;19:19-24.

Downloads

Published

2016-08-11