การศึกษาผลจากการใส่แผ่นซิลิโคนพยุงอุ้งเท้าด้านในชนิดทำ เฉพาะรายสำหรับผู้ป่วยโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

Authors

  • อยุทธ ธัมมวิจยะ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • สันติ อัศวพลังชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Keywords:

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ, แรงกดใต้ส้นเท้า, แผ่นพยุงอุ้งเท้าด้านใน, plantar fasciitis, plantar hindfoot pressure, medial arch support

Abstract

The Study of the Effects of a Custom-molded Medial Arch Support Made from Silicone in Patients with Plantar Fasciitis

Thammawijaya A and Assawapalangchai S

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Objective: To compare plantar hindfoot pressure before and after application of a custom-molded silicone medial arch support in patients with chronic plantar fasciitis

Design: Before-after study

Setting: Department of Rehabilitation Medicine, Siriraj Hospital

Subjects: Thirty chronic plantar fasciitis patients attended at the Department of Rehabilitation Medicine, Siriraj Hospital during August 2011 - August 2012

Methods: The medial arch supports were custom-molded by foot impression and were fabricated from soft silicone (10o shore A). Then the patients were asked to walk with them and plantar foot pressure was recorded by digital foot scan machine (FSA Insole®), comparing hindfoot pressure before and after application of the device. Pain score (NRS) was asked before, immediately after, and 2 weeks after using. Pain-aggravating physical activities and disturbing functions were also interviewed.

Results: There was significant decrease in plantar hindfoot pressure after walking with the medial arch support (p = 0.003). Pain score and number of painful physical activities were also decreased (p < 0.001).

Conclusion: Application of a custom-molded silicone medial arch support can decrease plantar hindfoot pressure and pain score in patients with chronic plantar fasciitis.

 

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบแรงกดใต้ส้นเท้า (plantar hindfoot pressure) ก่อนและขณะใส่แผ่นซิลิโคนพยุงอุ้งเท้าด้านในชนิดทำเฉพาะราย (custom-molded silicone medial arch support) ในผู้ป่วยเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเรื้อรัง

รูปแบบการวิจัย: Before-after study

สถานที่ทำการวิจัย: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช

กลุ่มประชากร: ผู้ป่วยเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเรื้อรัง 30 ราย ที่มารับการรักษาในแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2554 ถึงสิงหาคม 2555

วิธีการศึกษา: ประดิษฐ์แผ่นพยุงอุ้งเท้าด้านในจากการพิมพ์เท้าผู้ป่วย แล้วหล่อแบบโดยใช้ซิลิโคนนิ่มที่มีค่าความแข็ง 10o shore A ให้ผู้ป่วยใส่เดิน แล้ววัดแรงกดฝ่าเท้าด้วยเครื่อง Digital foot scan( FSA Insole®) เปรียบเทียบแรงกดใต้ส้นเท้า ก่อนและขณะใส่แผ่นซิลิโคนพยุงอุ้งเท้าด้านในและเปรียบเทียบค่าคะแนนความปวด (numerical rating scale) ระหว่างก่อน
ใส่ หลังใส่ทันที และหลังใส่ 2 สัปดาห์ รวมถึงสัมภาษณ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความปวดและกิจกรรมที่ทำได้ลดลงเพราะความปวดก่อนและภายหลังใส่แผ่นซิลิโคนพยุงอุ้งเท้าด้านในดังกล่าว

ผลการศึกษา: มีการลดลงของแรงกดใต้ส้นเท้าขณะใส่แผ่นพยุงอุ้งเท้าด้านในอย่างมีนัยสำคัญทางสำคัญทางสถิติ (p = 0.003) และมีการลดลงของค่าคะแนนความปวดหลังใส่แผ่น พยุงอุ้งเท้าด้านในทันทีและภายหลัง 2 สัปดาห์ (p < 0.001) รวมถึงมีการลดลงของจำนวนกิจกรรมที่ทำให้ปวดเท้า

สรุป: การใส่แผ่นซิลิโคนพยุงอุ้งเท้าด้านในชนิดทำเฉพาะราย ช่วยลดแรงกดใต้ส้นเท้าและอาการปวด ในผู้ป่วยเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเรื้อรังได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads