เปรียบเทียบการเดินบนพื้นราบระหว่างคนปกติและผู้พิการที่ ใส่ขาเทียมชนิดข้อเข่า KKU 2

Authors

  • พิชิต แร่ถ่าย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เอกสิทธิ์ ภู่ศิริภิญโญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ภัทรา วัฒนพันธุ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

ข้อเข่าขาเทียม, ขาเทียม, ผู้พิการขาขาดระดับเหนือเข่า, knee joint prosthesis, above knee prosthesis, transfemoral amputee

Abstract

Comparative Gait Analysis on Level-Surfaced Path of Normal Subjects and Amputees Using KKU 2 Knee Joint Prosthesis

Raetai P, Pusiripinyo E, Wattanapan P

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University

Objective: To compare gait parameter of transfemoral (above knee; AK) amputees using “KKU2” knee joint prosthesis with normal subjects

Study design: Experimental study

Setting: Prosthetics and Orthotics Unit of Rehabilitation Medicine Department, Srinagarind Hospital, Khon Kaen University.

Subjects: AK amputees using “KKU2” knee joint prosthesis invented by the Prosthetic and Orthotic Unit of Srinagarind Hospital, Khon Kaen University.

Method: Five AK amputees and 5 normal subjects, matched age, weight and height to patients, were asked to walk with comfortable speed and fast speed wearing watercolor-painted shoes on the level surface covering by paper for 6 meters.

Results: In AK amputees, the average (standard deviation) of walking speed, stride width, stride length and cadence during comfortable walking were 0.85 (0.17) m/min, 16.42 (3.34) cm, 125.9 (9.30) cm. and 85.9 (7.71) steps/min, respectively. For fast speed walking, mean (standard deviation) of walking speed, stride width, stride length and cadence were 1.13 (0.22) m/min, 15.74 (3.17) cm, 144.54 (20.33) cm and 102.9 (12.17) steps/min, respectively. Compared with normal participants, walking speed and cadence of AK amputee were lower and stride width was wider for both speeds. However, there was no significant difference in stride length.

Conclusion: Compared with normal subjects, transfemoral amputees using “KKU2” knee joint prosthesis had walking speed of 66.67% and 61.41% but similar stride length of 94.93% and 88.77% while walking with normal and fast speeds respectively.

 

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบการเดินระหว่างผู้พิการขาขาดระดับเหนือเข่าที่ใช้ข้อเข่าเทียม KKU 2 และคนปกติ

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงทดลอง

สถานที่ทำการวิจัย: หน่วยกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มประชากร: ผู้ป่วยพิการขาขาดระดับเหนือเข่า ที่ใส่ขาเทียมชนิดข้อเข่า KKU 2 ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยหน่วยกายอุปกรณ์ รพ.ศรีนครินทร์

วิธีการศึกษา: ผู้พิการขาขาดระดับเหนือเข่าและคนปกติที่มีเพศเดียวกันอายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ใกล้เคียงกันกลุ่มละ 5 คน ทำการทดสอบโดยให้อาสาสมัครใส่รองเท้าที่ถูกทาพื้นรองเท้าด้วยหมึก แล้วเดินบนพื้นกระดาษระยะทาง 6 เมตร บันทึกข้อมูลการเดินขณะที่เดินปกติและเดินเร็ว

ผลการศึกษา: ขณะเดินปกติ (comfortable speed) พบว่า ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของความเร็วการเดิน (walking speed) ความกว้างของการเดิน (stride width) ความยาวก้าว (stride length) และ จำนวนก้าวต่อนาที  (cadence) ของผู้พิการเท่ากับ 0.85 (0.17) เมตรต่อวินาที, 16.42 (3.34) เซนติเมตร, 125.90 (9.30) เซนติเมตร และ 85.90 (7.71) ก้าวต่อนาที ตามลำดับ และขณะเดินเร็ว (fast speed) พบว่าค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของความเร็วการเดิน ความกว้างของการเดิน ความยาวก้าว และ จำนวนก้าวต่อนาทีของผู้พิการ เท่ากับ 1.13 (0.22) เมตรต่อวินาที, 15.74 (3.17) เซนติเมตร, 144.54 (20.33) เซนติเมตร และ 102.9 (12.17) ก้าวต่อนาที ตามลำดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าของคนปกติพบว่าความเร็วการเดินและจำนวนก้าวต่อนาทีของผู้พิการมีค่าน้อยกว่าการเดินแบบปกติและเดินเร็ว นอกจากนี้ยังพบว่าความกว้างของการเดินมากกว่าคนปกติ ทั้งแบบเดินปกติและเดินเร็ว แต่ไม่พบความแตกต่างของความยาวก้าว

สรุป: ผู้พิการที่ใช้ข้อเข่า KKU 2 มีความเร็วของการเดินน้อยกว่าคนปกติ คิดเป็นร้อยละ 69.67 และ 61.41 แต่มีความยาวก้าวใกล้เคียงคนปกติ คิดเป็นร้อยละ 94.93 และ 88.77 ขณะเดินปกติและเดินเร็วตามลำดับ

Downloads