ความสัมพันธ์ของการวัดขนาดรอบมือและข้อมือโดยใช้วิธีวัด เส้นรอบมือ วิธีวัดเส้นรอบมือและข้อมือเป็นรูปเลขแปด และ วิธีวัดปริมาตรมือในผู้ที่มีมือบวม

Authors

  • ดุสิต ปิยกิจการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • มลรัชฐา ภาณุวรรณากร ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Keywords:

การวัดมือ, มือบวม, การวัดเส้นรอบมือ, การวัดเส้นรอบมือและข้อมือเป็นรูปเลขแปด, การวัดปริมาตรมือ, hand measurement, edematous hand, circumferential, figure-of-eight, volumetry

Abstract

Correletion of the Circumferential, Figure-of-Eight Method and Volumetry in Measuring Hand and Wrist Size of Patient with Hand Edema

Piyakitchakarn D, Panuwannakorn M.

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

Objectives: To study correlation of 3 methods of edematous hand measurement: circumferential hand measurement, figure-of-eight method and the gold standard volumetry method

Study design: Descriptive cross sectional study

Setting: Rehabilitation Medicine Department, Faculty of medicine, Ramathibodi Hospital

Subjects: Twenty patients with edematous hand

Methods: Participants’ hands were measured with 3 methods: 3 times for circumferential measurement, 3 times for figure-of-eight with tape measurement and twice for volumetric measurements. Then, correlations of these 3 methods were calculated with Pearson’s correlation.

Results: The above measuring hand methods revealed that correlation of the circumferential of hand and wrist method and the figure-of-eight method with volumetry method were r = 0.74 (p<0.01), r = 0.93 (p<0.01) และ r = 0.81 (p<0.01) respectively.

Conclusion: There was a strong correlation of the circumferential and figure-of-eight methods with volumetric measurement in patients with an edematous hand.

 

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการวัดความบวมของมือทั้ง 3 วิธีได้แก่ วิธีวัดเส้นรอบมือ (circumferential), วิธีวัดเส้นรอบมือและข้อมือเป็นรูปเลขแปด (figure-of-eight) และการวัดปริมาตรมือ (volumetry) ในผู้ที่มีมือบวม

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง

สถานที่ทำการวิจัย: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย-ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กลุ่มประชากร: ผู้ป่วยที่มีมือบวม

วิธีการศึกษา: ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการวัดขนาดมือโดยการวัดเส้นรอบมือและการวัดเส้นรอบมือและข้อมือเป็นรูปเลขแปด อย่างละ 3 ครั้ง และการวัดปริมาตรมือ 2 ครั้ง จากนั้นนำค่าที่ได้นำมาคำนวณด้วย pearson‘s correlation

ผลการศึกษา: ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 20 มือ ได้รับการวัดมือทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสัมพันธ์ระหว่างวิธี วิธีการวัดเส้นรอบมือ, วิธีการวัดเส้นรอบมือและข้อมือ มีความสัมพันธ์กับการวัด โดยวิธีปริมาตรมือ คือ r = 0.74 (p<0.01), r = 0.93 (p<0.01) และ r = 0.81 (p<0.01) ตามลำดับ

สรุป: การวัดความบวมของมือในผู้ป่วยมือบวมโดยวิธีการวัดเส้นรอบมือ และวิธีการวัดเส้นรอบมือและข้อมือ มีความสัมพันธ์กับการวัดโดยวิธีวัดปริมาตรมือ ในระดับสูง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads